Vyhláška č. 43/1949 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-43
Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949
Účinnosť od 14.04.1948
Aktuálne znenie 14.04.1948

43

VYHLÁŠKA

ministerstva zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1949

o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednané v Bruselu dne 15. března 1948.


V Bruselu byl dne 15. března 1948 sjednán Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata, podepsané dne 14. ledna 1946, č. Sb. z r. 1947.

Tento protokol nabyl mezinárodní účinnosti mezi státy, které jej podepsaly, dnem jeho podpisu.

Za Československou republiku byl, se souhlasem vlády daným jejím usnesením ve schůzi konané dne 25. března 1948, podepsán dne 14. dubna 1948. Byl schválen ústavodárným Národním shromážděním dne 5. května 1948 a dne 22. prosince 1948 byl ratifikován presidentem republiky.

Překlad tohoto Protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)

Dr. Clementis v. r.

43
PROTOKOL
k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946.

(Překlad.)

PROTOKOL

k Dohodě o reparacích od Německa,

o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu

a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946.

Vlády Albanie, Spojených států amerických, Australie, Belgie, Kanady, Dánska, Egypta, Francie, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska, Řecka, Indie, Lucemburska, Norska, Nového Zélandu, Nizozemska, Československa, Jihoafrické Unie a Jugoslavie, vzavše na vědomí ujednání ze dne 22. ledna 1948, podle něhož vlády dominia Indie a dominia Pakistanu se dohodly rozděliti mezi sebe percentuální reparační podíly přiznané vládě Indie podle čl. 1 B pařížské dohody ze dne 14. ledna 1946, tímto způsobem:

Indie: kategorie A 1.65, kategorie B 2.39,

Pakistan: kategorie A 0.35, kategorie B 0.51.

Vzavše na vědomí, že vláda dominia Indie a vláda dominia Pakistanu se dohodly, že na hodnotu reparačních statků v kategorii B přidělených vládě Indie až včetně do 14. srpna 1947 a činící, s výhradou účetních úprav mezispojeneckým reparačním úřadem, pokud budou nutnými, RM 10,900.000, bude se pohlížeti, jako by byla rozdělena tímto způsobem:

Dominium Indie: RM 8,983.000,

Dominium Pakistan: RM 1,917.000,

při čemž je shoda v tom, že toto rozdělení může doznati úpravy vzájemnou dohodou mezi vládami dominia Indie a dominia Pakistanu.

Vzavše na vědomí, že vláda dominia Indie a vláda dominia Pakistanu se dohodly, že hodnotu reparačních statků v kategorii B přidělených vládě Indie mezi 15. srpnem 1947 a 22. lednem 1948 a činící, s výhradou účetních úprav Mezispojeneckým reparačním úřadem, pokud budou nutnými, RM 1,068.000, jest považovati za přidělenou vládě dominia Indie, při čemž je shoda v tom, že zmíněný příděl může doznati úpravy vzájemnou dohodou mezi vládami dominií Indie a Pakistanu.

Dohodly se takto:

Od podpisu tohoto Protokolu signatárními vládami pařížské dohody a vládou dominia Pakistanu bude dominium Pakistan považováno za signatární vládu pařížské dohody s příslušnými právy a povinnostmi a to od data nabytí účinnosti této dohody, a bude se též míti za to, že přistoupilo k jednomyslným resolucím pařížské reparační konference. Vlády dominia Indie a dominia Pakistanu budou míti nárok na tyto reparační podíly:

Indie: kategorie A 1.65, kategorie B 2.39,

Pakistan: kategorie A 0.35, kategorie B 0.51.

Tomu na svědomí podepsaní řádně zmocnění svými příslušnými vládami podepsali v Bruselu dne 15. března 1948 tento Protokol, sepsaný v jazyku anglickém a francouzském, jehož oba texty jsou stejně autentické, v jediném prvopise, jenž bude připojen k dohodě pařížské a uložen v archivu Francouzské republiky, která odevzdá jeho ověřený opis všem signatárním vládám, jakož i ověřený opis pařížské dohody vládě dominia Pakistanu.

Za Albanii:

L. JOANIDHL.

Za Spojené státy americké:

RUSSEL H. DORR.

Za Australii:

RONALD WALKER.

Za Belgii:

RENÉ DIDISHEIM.

Za Kanadu:

VICTOR DORE.

Za Dánsko:

BENT FALKENSTJERNE.

Za Egypt:

SEDDIK PACHA.

Za Francii:

JACQUES RUEFF.

Za Spojené království Velké Britannie

a Severního Irska:

DESMOND MORTON.

Za Řecko:

T. TRIANTAFYLLAKOS.

Za Indii:

R. S. MANI.

Za Lucembursko:

N. HOMMEL.

Za Norsko:

THORE BOYE.

Za Nový Zéland:

DESMOND MORTON.

Za Pakistan:

HABIB J. RAHIMTOOLA.

Za Nizozemsko:

E. A. LIEFRINCK.

Za Československo:

CELESTIN ŠIMR.

Za Jihoafrickou Unii:

J. K. CHRISTIE.

Za Jugoslavii:

S.ORlIC

Poznámky pod čiarou

1) Na straně 204.