Zákon č. 282/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-282
Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 31.12.1949
Aktuálne znenie 31.12.1949

282

Zákon

zo dňa 19. decembra 1949,

ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Ustanovenie § 5, ods. 1, poslednej vety zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 127 Sb., ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti, sa mení a znie:

„Náhrada je splatná do 60 dnů po vydání výměru o náhradě.“


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri financií a techniky.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.