Zákon č. 273/1949 Zb.Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-273
Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.01.1949
Aktuálne znenie 01.01.1949

273.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1949

o sústavnej elektrizácii vidieka.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Sústavnou elektrizáciou vidieka podľa tohto zákona sa rozumie sústavná výstavba transformačných staníc, sekundárnych rozvodných sietí a domových prípojok, ktorá sa vo vidieckych miestach vykonáva podľa jednotného hospodárskeho plánu.

§ 2.

K sústavnej elektrizácii vidieka nepatrí výstavba zariadení pre verejné osvetlenie.

§ 3.

(1) Sústavnú elektrizáciu vidieka vykonávajú národné energetické podniky ako investori.

(2) Národné energetické podniky nie sú investormi zariadení uvedených v § 2, ani neuhradzujú ich stavebné, prevádzacie a udržovacie náklady.

§ 4.

(1) Súkromní miestni účastníci sú povinní uhradiť 25% nákladov spojených s výstavbou zariadení podľa § 1.

(2) Súkromnými miestnymi účastníkmi sú súkromní majitelia budov, nehnuteľností alebo podnikov, ktoré možno pripojiť v rámci projektovanej rozvodnej siete.

(3) Pre územia poškodené činnosťou okupantov alebo vojnou a pre hospodársky slabé oblasti a miesta môže krajský národný výbor podľa smerníc Ministerstva priemyslu vydaných po dohode s ministerstvami pôdohospodárstva a financií povoliť úľavy z ustanovenia odseku 1.

§ 5.

(1) Výšku príspevkov jednotlivých súkromných miestnych účastníkov na úhradu časti nákladov podľa § 4 určí okresný národný výbor po vypočutí jednotného roľníckeho družstva. Pritom dbá, aby drobným a stredným pôdohospodárom a osobám sociálne slabým boly priznané primerané úľavy.

(2) Príspevky vyberie a Fondu znárodneného hospodárstva odvedie okresný národný výbor alebo jednotné roľnícke družstvo.

(3) Ministerstvo priemyslu môže po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva upraviť smernicami spôsob rozvrhnutia príspevkov, ich vyberania a odvádzania.


§ 6.

Zákon zo dňa 1. júla 1926, č. 139 Sb., o finančnej podpore elektrizácie vidieka, v znení zákonov zo dňa 28. júna 1928, č. 112 Sb., zo dňa 22. marca 1929, č. 46 Sb., zo dňa 18. decembra 1946, č. 235 Sb., a zákon zo dňa 27. januára 1942, č. 12 Sl.z., o podpore sústavnej elektrizácie, sa zrušujú.

§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.