Nariadenie vlády č. 255/1949 Zb.Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-255
Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949 do31.12.2007
Účinnosť od 21.12.1949 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.
Znenie 21.12.1949

255

Vládne nariadenie

zo dňa 6. decembra 1949

o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1

(1) Na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina sa razí 1,000.000 kusov pamätných strieborných stokorunákov (ďalej len „pamätné stokorunáky“) a 1,000.000 kusov pamätných strieborných päťdesiatkorunákov (ďalej len „pamätné päťdesiatkorunáky“). Na pamätných stokorunákoch a pamätných päťdesiatkorunákoch je portrét generalissima J. V. Stalina.

(2) Pamätné stokorunáky a pamätné päťdesiatkorunáky sa razia zo smesi z 500 dielov striebra, 400 dielov medi, 50 dielov niklu a 50 dielov zinku. Hrubá váha pamätného stokorunáka je 14 g, hrubá váha pamätného päťdesiatkorunáka 10 g. Pri ražbe je dovolená úchylka hore i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v čistosti striebra 5/1000. Priemer pamätného stokorunáka je 31 mm, priemer pamätného päťdesiatkorunáka 28 mm.

§ 2

Pamätné stokorunáky a pamätné päťdesiatkorunáky začne Národná banka Československá vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich filiálnych úradovniach dňa 21. decembra 1949.

§ 3

Pamätné stokorunáky vydané podľa § 1 prijímajú štátne a iné verejné pokladnice a peňažné ústavy bez obmedzenia. Inak nie je nikto povinný prijímať viac než 10 kusov týchto mincí.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Kresba pamätného stokorunáka:

Kresba pamätného päťdesiatkorunáka: