Nariadenie vlády č. 24/1949 Zb.Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-24
Čiastka 10/1949
Platnosť od 15.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 15.02.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.
Znenie 15.02.1949

24.

Vládní nařízení

ze dne 8. února 1949

o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro vnitřní obchod a výživu. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstva vnitřního obchodu a výživy v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Referát pro vnitřní obchod a výživu obstarává krajskou správu ve věcech zásobování, výživy a cen tak, aby byla soustavně zvyšována životní úroveň pracujícího lidu zajištěním plynulého rozdělování spotřebních statků a správné výživy.

(2) Referát plní ve svém oboru bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. pečuje o výkup, oběh a spotřebu výrobků a odstraňuje závady v zásobování;

3. pečuje podle plánu spotřeby potravin o dostatečnou a správnou výživu;

4. podporuje udržování a zvelebování národního majetku;

5. spolupůsobí k tomu, aby průmysl výživy plnil zdárně své úkoly;

6. řeší živnostensko-právní věci potravinářské výroby, živností hostinských a výčepnických, živností obchodních a jiných živností nevýrobních, s výjimkou řemesel poslužných a živností zdravotnické povahy;

7. vyřizuje věci družstev spotřebních a potravinářské výroby a dbá o jejich rozvoj;

8. provádí kontrolní službu zásobovací, vyživovací a cenovou;

9. spolupůsobí při provádění státní cenové politiky;

10. vyřizuje věci cestovního ruchu a pečuje o jeho rozvoj;

11. pečuje o rozvoj společného stravování;

12. činí opatření o národních správách a konfiskacích a spolupůsobí při přídělu konfiskovaného majetku, pokud jde o živnosti, na něž se vztahuje jeho působnost podle č. 6;

13. pečuje o sběr odpadových a sběrných surovin;

14. pečuje o hospodaření s krmivy a organisuje sběr a zužitkování krmných odpadků.

(3) Referát pro vnitřní obchod a výživu provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.

§ 3

Ministerstva vnitřního obchodu a výživy vydají v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu pro vnitřní obchod a výživu.

§ 4

Dnem 15. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru působnosti referátu pro vnitřní obchod a výživu (§ 2), kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectvo výživy, pověřenectvo průmyslu a obchodu a úřad hospodářské kontrolní služby.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 1949; provedou je ministři vnitřního obchodu, výživy a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Jankovcová v. r.