Nariadenie č. 239/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-239
Čiastka 77/1949
Platnosť od 22.11.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.12.1952
Zrušený 73/1952 Zb.
Znenie 01.01.1949

239.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 26. októbra 1949,

ktorým sa mení a doplňuje diel „D” sadzobníka všeobecnej dane.

Minister financií nariaďuje podľa § 37, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


Čl. I.

Nadpis dielu „D“ sadzobníka všeobecnej dane vydaného nariadením ministra financií zo dňa 24. decembra 1948, č. 285 Sb. (ďalej len sadzobníka všeobecnej dane), sa mení a znie:

„Diel D sadzobníka všeobecnej dane (pre prepravu a výkony s prepravou súvisiace, ako aj pre špedičné a skladištné výkony vykonávané za odplatu).“

Čl. II.

Všeobecná vysvetlivka č. 1 k dielu „D“ sadzobníka všeobecnej dane sa mení a znie:

1. Daň odvedie podnik (daňovník), ktorý prevádza prepravu podliehajúcu dani, alebo podnik (daňovník), ktorý vykonáva za odplatu špedičné a skladištné výkony. Nezáleží na tom, či ide o podnik verejný či iný.“

Čl. III.

(1) Pripomienka I k položke č. 9 dielu „D“ sadzobníka všeobecnej dane sa mení a znie:

„Špedičnými a skladištnými výkonmi sú: Sprostredkovateľské výkony každého druhu, dodanie, vyhotovovanie a preskúšanie skladných listov, prepravných a iných listín, súpis a označovanie svrškov, váženie, premiesťovanie, uskladňovanie, vyskladňovanie, skladovanie, nakladanie, vykladanie, triedenie, odoberanie vzorkov, podávanie zásielok na železnicu, preclievanie a colné odbavovanie, označovanie zásielok, požičiavanie, pripevňovanie a odstraňovanie priehradok, prísun a odsun vozňov, inkaso, postup (cesia) nové podanie (reexpedícia), obstarávanie prepravných povolení, odbavovanie zásielok v riečnych a námorných prístavoch, poskytovanie osobitného sprievodu a pod.“

(2) Za pripomienku II sa zaraďuje nová pripomienka, poradím tretia, ktorá znie:

„III. Ako špedičné výkony treba posudzovať aj prenájom alebo iné prenechanie cestných dopravných prostriedkov do užívania.“


Čl. IV.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.