Nariadenie vlády č. 205/1949 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-205
Čiastka 62/1949
Platnosť od 22.09.1949
Účinnosť od 22.09.1949
Aktuálne znenie 22.09.1949

205.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. septembra 1949

o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov:


Čl. I.

Pôsobnosť, ktorá prislúcha podľa § 35, ods. 2 a § 45, ods. 2 zákona zo dňa 18. júla 1946, č. 164 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, Ministerstvu práce a sociálnej starostlivosti a podľa § 3, ods. 3 a 7, § 4, ods. 2, § 5, § 7, ods. 1, § 9, ods. 1, § 10, ods. 3, § 11, ods. 2, § 21, ods. 1, § 24, ods. 2 a 3, § 39, § 43 ods. 1, § 45, ods. 3, § 49, ods. 1 a 4, § 52 ods. 2, § 53, § 55, ods. 1 a § 56, ods. 1 toho istého zákona Ministerstvu práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií, prechádza na štátne úrady pre vojnových poškodencov.

Čl. II.

Pôsobnosť, ktorá prislúcha podľa § 74, ods. 1, vety prvej zákona č. 164/1946 Sb. Ministerstvu práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom zdravotníctva, prechádza na štátne úrady pre vojnových poškodencov, ktoré ju vykonávajú po dohode s krajským národným výborom príslušným podľa miesta lekárovho bydliska.

Čl. III.

Pôsobnosť v odvolacom konaní stanovená v § 77 zákona č. 164/1946 Sb. sa novo upravuje takto:

1. O odvolaniach proti rozhodnutiam štátneho úradu pre vojnových poškodencov rozhoduje Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti.

2. Ak však dospel štátny úrad pre vojnových poškodencov k názoru, že by sa odvolaniu mohlo vyhovieť, môže sám vyhovieť odvolaciemu návrhu a vybaviť odvolanie.

3. Ak smeruje odvolenie proti posúdeniu rozsahu a stupňa poškodenia, predloží ho štátny úrad pre vojnových poškodencov odvolacej komisii (§ 78 zákona č. 164/1946 Sb.) na podanie posudku. Týmto posudkom je úrad rozhodujúci o odvolaní viazaný po vecnej stránke. Je oprávnený ho preskúmať iba po formálnej stránke, je však povinný zistiť, či vyčerpáva námietky odvolania a neodporuje obsahu spisov.


Čl. IV.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.