Nariadenie vlády č. 182/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-182
Čiastka 54/1949
Platnosť od 20.07.1949
Účinnosť od 20.07.1949
Aktuálne znenie 20.07.1949

182.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949,

ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1 a § 2 zákona zo dňa 16. mája 1946, č. 116 Sb., o jednotnej organizácii podnikového počtovníctva (ďalej len „zákon“):


Časť prvá.

Úlohy podnikovej štatistiky.

§ 1.

V podnikovej štatistike organizovanej podľa tohto nariadenia sa získavajú, spracovávajú a podrobujú rozboru číselné údaje o stave a vývoji hromadných javov z činnosti podniku priamo vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich (štatistické sledovanie podnikových javov).

§ 2.

(1) Podniková štatistika musí poskytovať podklady najmä pre

a) sostavenie jednotného hospodárskeho plánu a kontrolu jeho plnení,

b) plánovité vedenie, zhospodárnenie a kontrolu hospodárenia podniku,

c) ostatné odbory podnikového počtovníctva.

(2) Podniková štatistika musí byť v takom vzťahu k ostatným odborom podnikového počtovníctva, aby bolo umožnené vzájomné overovanie číselných údajov o podnikových javoch, pokiaľ sú nimi tiež zachycované.

Časť druhá.

Organizácia podnikovej štatistiky.

§ 3.

Podniková štatistika musí byť organizovaná tak, aby číselné údaje o podnikových javoch boly natoľko úplné, že sa nimi čo najlepšie

a) pozná stav a vývoj (pohyb) štatisticky sledovaných podnikových javov a

b) objasnia vzťahy medzi štatisticky sledovanými podnikovými javmi.

§ 4.

Štátny úrad plánovací ustanoví v záväzných smerniciach podľa § 2, ods. 1 zákona (ďalej len „záväzné smernice“)

a) druhy podnikových javov, ktoré sa musia štatisticky sledovať v podnikoch jednotlivých hospodárskych úsekov,

b) vecné, miestne a časové vymedzenie štatisticky sledovaných podnikových javov,

c) podrobnosti o rozsahu a spôsobe štatistického sledovania podnikových javov.

§ 5.

(1) Číselné údaje o podnikových javoch sa získavajú predovšetkým zo zápisov ostatných odborov podnikového počtovníctva, po prípade z dokladov k nim, alebo z iných podnikových záznamov a písomností (nepriame získavanie).

(2) Priame získavanie číselných údajov o podnikových javoch treba obmedziť na štatistické sledovanie podnikových javov, pre ktoré niet v podniku dostatočných podkladov, uvedených v odseku 1.

§ 6.

(1) Číselné údaje o podnikových javoch sa musia v podnikovej štatistike vyjadrovať zpravidla len v prostých (absolutných) číslach.

(2) Číselné údaje o podnikových javoch sa musia pri ich spracovaní a rozbore v podnikovej štatistike vyjadrovať tiež v pomerných (relatívnych) číslach,

a) ak ide o výpočet ukazovateľov, ktoré stanoví jednotný hospodársky plán, a

b) v iných prípadoch, pokiaľ tak stanovia záväzné smernice.

§ 7.

Spracované a rozboru podrobené číselné údaje o podnikových javoch sa zachycujú v štatistických výkazoch.

§ 8.

(1) Štatistické výkazy musia obsahovať okrem číselných údajov o podnikových javoch najmenej

a) označenie organizačnej jednotky (závodu, podniku, ústredného orgánu a pod.), ktorá je povinná štatisticky sledovať podnikové javy,

b) nadpis, označujúci obsah štatistického výkazu so zreteľom k druhu štatisticky sledovaných podnikových javov [§ 4, písm. a)],

c) vecné, miestne a časové vymedzenie štatisticky sledovaných podnikových javov.

(2) V záväzných smerniciach môžu byť stanovené ďalšie náležitosti štatistických výkazov, ak to vyžaduje splnenie úloh podnikovej štatistiky.

§ 9.

V záväzných smerniciach môže byť stanovený

a) jednotný vzor pre štatistické výkazy, najmä pokiaľ ide o štatistické sledovanie podnikových javov, vykonávané na kontrolu jednotného hospodárskeho plánu alebo vo spojitosti s ňou,

b) jednotný spôsob grafického znázornenia v spojitosti so spracovaním a rozborom číselných údajov o podnikových javoch.

§ 10.

Zápisy v štatistických výkazoch musia byť vecne správne, usporiadané, prehľadné a srozumiteľné.

§ 11.

Zápisy v štatistických výkazoch sa musia robiť atramentom, strojom alebo iným prostriedkom, zaručujúcim trvanlivosť zápisov. Je dovolené používať tiež atramentovú ceruzku.

§ 12.

(1) Štatistické výkazy musia byť usporiadane uschované za čas najmenej

a) desať rokov od konca roku, ktorého sa týkajú, ak obsahujú číselné údaje o podnikových javoch zachycované za ročné obdobie alebo k určitému dňu v ročných lehotách;

b) päť rokov od konca roku, ktorého sa týkajú, ak obsahujú číselné údaje o podnikových javoch zachycované za polročné, štvrťročné alebo mesačné obdobie alebo k určitému dňu v polročných, štvrťročných alebo mesačných lehotách;

c) jedného roku od konca roku, ktorého sa týkajú, ak obsahujú číselné údaje o podnikových javoch zachycované za obdobie kratšie ako mesačné alebo k určitému dňu v lehotách kratších ako mesačných.

(2) Obdobia a lehoty, ktoré sú rozhodné pre výpočet úschovného času podľa odseku 1, sa určujú časovým vymedzením, stanoveným v záväzných smerniciach [§ 4, písm. b)].

(3) Písomnosti obsahujúce výsledky priameho získavania číselných údajov o podnikových javoch (§ 5, ods. 2) musia byť usporiadane uschované za čas jedného roka od konca roku, ktorého sa týkajú.


Časť tretia.

Všeobecné a záverečné ustanovenia.

§ 13.

Vysvetlivky, ktoré vydá Štátny úrad plánovací podľa ustanovenia § 2, ods. 2 zákona, sa uverejňujú vyhláškou v Úradnom liste a v Úradnom vestníku.

§ 14.

Štátny úrad plánovací vydáva záväzné smernice a vysvetlivky podľa ustanovení § 2 zákona po vypočutí Ústrednej rady odborov a podľa toho, ktoré hospodárske úseky alebo ktoré hospodárske odvetvia sa majú pridržiavať záväzných smerníc alebo vysvetliviek, tiež po vypočutí príslušných ministerstiev, Národnej banky Československej, Ústrednej rady družstiev, Ústredného sväzu priemyslu, Ústredného sdruženia slovenského priemyslu, Sväzu československého živnostníctva, Jednotného sväzu českých roľníkov alebo Jednotného sväzu slovenských roľníkov.

§ 15.

Štátny úrad plánovací stanoví vyhláškou v Úradnom liste a v Úradnom vestníku (§ 3 zákona), kedy vznikne pre určitý okruh podnikov povinnosť pridržiavať sa ustanovení tohto nariadenia.

§ 16.

Konania a opomenutia, priečiace sa ustanoveniam tohto nariadenia alebo predpisov podľa neho vydaných, trestajú sa podľa ustanovenia § 5 zákona.

§ 17.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister - predseda Štátneho úradu plánovacieho.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.