Zákon č. 176/1949 Zb.Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-176
Čiastka 51/1949
Platnosť od 09.07.1949
Účinnosť od 09.07.1949
Aktuálne znenie 09.07.1949

176.

Zákon

zo dňa 15. júna 1949

o preskúšaní niektorých energetických zariadení.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Tento zákon platí pre energetické zariadenia, ktoré sú v majetku podnikov národných, znárodnených, komunálnych alebo spoločenstiev zárobkových a hospodárskych (družstiev), pokiaľ tieto zariadenia slúžia výrobe, obstarávaniu, rozvodu alebo dodávke energie všetkého druhu, ktorú možno rozvádzať širšiemu okruhu spotrebiteľov, najmä elektriny, plynu a pary, ak boly uvedené do činnosti predo dňom 1. januára 1948 a ak nemožno pri nich preukázať, že pre ich zriadenie a prevádzanie bolo udelené schválenie alebo povolenie podľa predpisov práva živnostenského, vodného, stavebného alebo podľa osobitných predpisov o energetických dielach a vedeniach (ďalej len „energetické zariadenia“).

§ 2.

(1) Krajský národný výbor, v ktorého obvode je energetické zariadenie (§ 1), preskúša ho na žiadosť príslušného podniku, podanú vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie dňa 31. decembra 1949; k žiadosti treba pripojiť trojmo:

a) stručný náčrtok zariadenia podľa skutočného stavu, v ktorom sú zakreslené príslušné budovy a vodné diela, pri energetických vedeniach ich situačný plánok,

b) stručný technický opis energetických zariadení podľa skutočného stavu, v ktorom sú najmä uvedené strojné zariadenia, rozmery budov a pri vodných dielach tiež spôsob a rozsah užívania vody,

c) potvrdenie príslušného okresného národného výboru, že zariadenie bolo uvedené do činnosti najneskoršie 31. decembra 1947.

Pokiaľ energetické zariadenia sú buď celkom alebo zčasti na pozemkoch slúžiacich prevádzke železníc, alebo v zakázanom alebo požiarnom pásme železnice, treba to ako v náčrtku [písm. a)], tak i v technickom opise [písm. b)] jasne vyznačiť.

(2) V jednej žiadosti môže sa navrhnúť preskúšanie viac energetických zariadení, ktoré sú v obvode toho istého krajského národného výboru. V takom prípade treba pripojiť pre každý ďalší zúčastnený okresný národný výbor po jednom vyhotovení žiadosti a všetkých jej príloh.

§ 3.

Krajský národný výbor určí čas, kedy sa o žiadosti bude konať miestne vyšetrenie, a vyhlási obsah žiadosti a čas miestneho vyšetrenia v sídlach všetkých zúčastnených okresných národných výborov a vo všetkých zúčastnených obciach tak, aby vyhláška bola uverejnená aspoň 8 dní predo dňom miestneho vyšetrenia. Na miestne vyšetrenie pozve všetky úrady a orgány povolané na hájenie záujmov, uvedených v § 5.

§ 4.

(1) Práva dotknuté energetickým zariadením, ktoré by bolo možno uplatniť v konaní, ktorým sa schvaľuje alebo povoľuje zriadenie alebo prevádzanie energetického zariadenia, môžu sa uplatniť námietkami vznesenými najneskoršie pri miestnom vyšetrení.

(2) Pokiaľ nebolo možno námietky podľa odseku 1 urovnať pokonávkou, odkáže krajský národný výbor, bez ujmy opatrenia podľa § 5, ods. 2, spor o ne osobitným výmerom na ďalšie konanie a to podľa povahy veci na súdne alebo správne konanie.

(3) Pri miestnom vyšetrení alebo v akomkoľvek inom konaní môžu sa uplatňovať len také nároky, ktoré nie sú na ujmu nerušenej prevádzky energetického zariadenia.

§ 5.

(1) Pri miestnom vyšetrení sa preskúša, či energetické zariadenia vyhovujú s hľadiska verejnej bezpečnosti, verejných záujmov, najmä záujmov chránených vodným zákonom, s hľadiska predpisov stavebných a regulačných a s hľadiska ochrany života a zdravia zamestnancov; pritom sa berú do úvahy technické možnosti žiadateľove a požiadavky nerušenej prevádzky.

(2) O preskúšaní podľa odseku 1 vydá krajský národný výbor osvedčenie, ktoré nahradzuje schválenie alebo povolenie podľa príslušných predpisov práva živnostenského, vodného, stavebného alebo podľa osobitných predpisov o energetických dielach a vedeniach, a to s účinnosťou odo dňa, keď zariadenie bolo zriadené alebo uvedené do činnosti. Pokiaľ ide o užívanie vody a vodného diela, určí krajský národný výbor v osvedčení znenie predbežného zápisu do vodnej knihy.

(3) Pokiaľ nahradzuje vodoprávne povolenie, stráca osvedčenie platnosť, ak nebolo do 3 rokov od jeho vydania zažiadané o prejednanie podľa vodného zákona alebo ak bolo v tej istej lehote dodatočne preukázané, že povolenie podľa vodného zákona bolo udelené už pred účinnosťou tohto zákona. V konaní o tejto žiadosti nemôžu sa súkromné práva uplatniť proti prevádzateľovi energetického zariadenia.

(4) Ak boly pri miestnom vyšetrení podľa odseku 1 zistené závažné závady s niektorých hľadísk tam uvedených, oznámi to krajský národný výbor súčasne s vydaním osvedčenia podľa odseku 2 Ministerstvu priemyslu, po prípade tiež inému zúčastnenému ministerstvu. Ministerstvo priemyslu urobí, po prípade po dohode so zúčastneným ministerstvom, na podklade tohto oznámenia vhodné opatrenie na odstránenie závad, pričom berie do úvahy technické možnosti prevádzateľa energetického zariadenia a potrebu nerušenej prevádzky.

§ 6.

Písomnosti a úradné úkony, ktoré sú potrebné na vykonanie ustanovení § 2 a § 5, ods. 1, sú oslobodené od poplatkov a dávok.


§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.