Zákon č. 157/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-157
Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949
Aktuálne znenie 30.06.1949

157

Zákon

zo dňa 15. júna 1949,

ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike (ďalej len „Všeobecný fond“), ktorý bol zriadený zákonom zo dňa 10. októbra 1924, č. 238 Sb., a ktorého právne pomery boly ďalej upravené zákonom zo dňa 21. apríla 1932, č. 54 Sb., vládnym nariadením zo dňa 30. júna 1937, č. 161 Sb., a zákonom zo dňa 11. júna 1947, č. 112 Sb., a Pomocný fond peňažných ústavov (ďalej len „Pomocný fond“), zriadený zákonom zo dňa 22. júla 1941, č. 172 Sl. z., ktorého právne pomery boly upravené zákonom zo dňa 11. júna 1947, č. 112 Sb., sa zrušujú dňom 31. decembra 1948 bez likvidácie a všetky ich práva a záväzky prechádzajú dňom 1. januára 1949 na československý štát.

§ 2

(1) Úroková sadzba dlhopisov Všeobecného fondu a záväzkov Pomocného fondu sa snižuje na 3%, pokiaľ úroky sa staly sročnými po 31. decembri 1945 a pokiaľ robily viac než 3%.

(2) Dlhovú službu dlhopisov Všeobecného fondu, ktorá bola obstarávaná podľa vládneho nariadenia zo dňa 9. novembra 1939, č. 28 Sb. z roku 1940, o odkupe kupónov dlhopisov Osobitného fondu pre zmiernenie strát, ktoré povstaly z povojnových pomerov a dlhopisov Všeobecného fondu peňažných ústavov, podľa § 8 nariadenia s mocou zákona zo dňa 24. septembra 1940, č. 242 Sl. z., o povinnom súpise a nútenej úschove dlhopisov Osobitného fondu pre zmiernenie strát, ktoré povstaly z povojnových pomerov a dlhopisov Všeobecného fondu peňažných ústavov a o hlásení iných záväzkov a pohľadávok proti týmto fondom, a podľa § 1 nariadenia s mocou zákona zo dňa 31. marca 1944, č. 34 Sl. z., ktorým sa mení a doplňuje nariadenie s mocou zákona č. 242/1940 Sl. z., a záväzkov Pomocného fondu, obstaráva od 1. januára 1949 Ministerstvo financií podľa predpisov o dlhovej službe vnútorného štátneho dlhu. Minister financií môže nariadením rozhodnúť tiež o dlhovej službe dlhopisov Všeobecného fondu, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie prvej vety.

§ 3

(1) Povinnosť príslušníkov Všeobecného fondu a Pomocného fondu vyberať a odvádzať 3% príspevok (§§ 11 a 12 zákona č. 238/1924 Sb., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, § 11, ods. 7 a § 12 zákona č. 172/1941 Sl. z.) zaniká dňom 31. decembra 1948.

(2) Príspevky za čas do 31. decembra 1948 vyberá pre československý štát Investičná banka, národný podnik, ešte podľa ustanovení zákona č. 238/1924 Sb., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich a podľa ustanovení zákona č. 172/1941 Sl. z. Investičná banka, národný podnik, vyberá pre československý štát tiež dosiaľ nezaplatené príspevky a prirážku prislúchajúcu Pomocnému fondu za čas do 31. decembra 1945 (§ 10 a § 11, ods. 1 až 6 zákona č. 172/1941 Sl. z.). Dozor nad vyberaním všetkých príspevkov vykonáva Ministerstvo financií.

(3) Pôsobnosť prislúchajúca kuratóriu Všeobecného fondu a kuratóriu Pomocného fondu a ich orgánom podľa doterajších predpisov prechádza, pokiaľ z ustanovení odseku 2 neplynie inak, na Ministerstvo financií.

(4) Na právne úkony podniknuté orgánmi Všeobecného fondu a Pomocného fondu v čase od 1. januára 1949 do dňa vyhlásenia tohto zákona sa hľadí tak, ako keby tieto orgány boly konaly v mene a na účet štátu.

§ 4

Ministerstvo financií môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodov verejného zájmu, poskytnúť z majetkových podstát Všeobecného fondu a Pomocného fondu peňažným ústavom výpomoc.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.