Nariadenie vlády č. 155/1949 Zb.Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-155
Čiastka 47/1949
Platnosť od 29.06.1949
Účinnosť od 01.01.1949
Redakčná poznámka

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949 s výnimkou ustanovení § 3, ods. 2, vety prvej, § 4, ods. 2 a 3, § 5, ods. 3, viet druhej a tretej a §§ 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto nariadenia; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti a pôšt po dohode so zúčastnenými ministrami.

Aktuálne znenie 01.01.1949

155.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. júna 1949

o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 zákona zo dňa 24. marca 1949 č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949:


§ 1.

(1) Toto nariadenie platí pre zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich s výnimkou zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon zo dňa 11. júla 1934, č. 154 Sb., o súkromných zamestnancoch, a s výnimkou učňov.

(2) Zamestnancami v stavebníctve podľa tohto nariadenia sa rozumejú zamestnanci závodov uskutočňujúci ktorékoľvek stavebné práce inžinierske, staviteľské, murárske, tesárske alebo studniarske, ako stavby budov, stavby železničné, cestné, mostné, tunelové, zemné, vodné a vodohospodárske, práce kanalizačné, kábelové a pod. Zamestnancami v odboroch so stavebníctvom súvisiacich podľa tohto nariadenia sa rozumejú zamestnanci pracujúci v lomoch, štrkovniach, pieskovniach alebo tehelniach a v živnostiach maliarskych, natieračských, lakovníckych, štukatérskych, dlaždičských, pokrývačských, asfaltérskych, v živnostiach uskutočňujúcich kladenie dosák a obkladačiek a zamestnanci pri prácach teracárskych, izolačných (čítajúc v to izolácie tepelné, chladiace a zvukové) alebo pri prácach utesňovacích.

(3) Za závody podľa odseku 2 sa považujú tiež závodné oddelenia, všetky pracovištia, dielne, sklady a ložiská.

(4) Ak vznikne pochybnosť, či sa toto nariadenie vzťahuje na zamestnancov niektorého závodu alebo závodného oddelenia, rozhodne príslušný okresný národný výbor.

§ 2.

(1) Zamestnancom uvedeným v § 1 náleží dovolená v dĺžke podľa § 2 zákona č. 91/1949 Sb., po 39 týždňoch, po ktoré im boly nalepované známky na dovolenú (ďalej len „známky“) do lístkov na dovolenú (ďalej len „lístky“) podľa predošlých predpisov alebo podľa tohto nariadenia.

(2) Po 26 týždňoch, v ktorých boly zamestnancom nalepované známky do lístkov, môže im zamestnávateľ na ich žiadosť poskytnúť 2/3 dovolenej podľa odseku 1.

(3) Pre zistenie času rozhodného pre dĺžku dovolenej podľa § 2, ods. 2 alebo 3 zákona č. 91/1949 Sb. sa počíta za rok trvania pracovného pomeru každý kalendárny rok, v ktorom zamestnanec bol v pracovnom pomere aspoň 26 týždňov. Ak trval pracovný pomer v niektorých kalendárnych rokoch kratší čas, sčítajú sa v týchto rokoch celé týždne, v ktorých bol zamestnanec v pracovnom pomere v stavebníctve alebo v odboroch so stavebníctvom súvisiacich, a súčet sa delí 26. Výsledok udáva počet rokov rozhodných pre výmeru dovolenej. Počet týždňov, o ktorý súčet všetkých týždňov presahuje čiastku deliteľnú 26, sa neberie do úvahy. Pokiaľ dĺžka dovolenej závisí na zamestnancovom veku alebo na trvaní jeho pracovného pomeru, rozhoduje stav ku dňu 1. januára 1949.

§ 3.

(1) Zamestnávateľ je povinný na svoj náklad založiť pre každého zamestnanca, ktorý dosiaľ lístok nemá, ihneď pri nastúpení práce tento lístok na tlačive, vydanom poštovou správou podľa vzoru prílohy „A“ k tomuto nariadeniu, ktorá je jeho súčiastkou. Vo všetkých častiach lístku (odsek 2) vyznačí zamestnávateľ atramentom alebo pečiatkou dátum vystavenia lístku.

(2) Ak bol lístok založený podľa prv platných predpisov, možno jeho časti I a II používať najdlhšie 3 roky odo dňa znehodnotenia poslednej nalepenej známky. Ak boly časti I a II lístku známkami celkom polepené, možno použiť časť III len, ak neuplynulo odo dňa založenia lístku ešte 52 týždňov, inak sa založí nový lístok.

§ 4.

(1) Na lístok možno nalepovať len známky vydané na to osobitne poštovou správou v hodnotách 50 halierov, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 a 100 Kčs a osobitné známky bez hodnoty (§ 5, ods. 3) v predajnej cene 10 halierov.

(2) Pre hodnotu známok, ktoré sa nalepujú do lístku, je smerodajná výška mzdy a dĺžka dovolenej, ktorá zamestnancovi náleží (§ 2, ods. 1 a 3). Táto hodnota sa určí podľa prílohy „B“ k tomuto nariadeniu, ktorá je jeho súčiastkou.

(3) Známky a tlačivá predávajú zamestnávateľom poštové úrady v sídlach okresných národných výborov. V miestach, kde je viac poštových úradov, obstaráva túto agendu zpravidla poštový úrad označený č. 1. Pred vydaním lístku (náhradného lístku) nalepí poštový úrad na jeho časť I výplatné poštové známky v hodnote 25 Kčs alebo opatrí lístok odtlačkom výplatného stroja v tej istej hodnote. Túto sumu zaplatí zamestnávateľ pri prevzatí lístku na úhradu nákladov, spojených s tlačou a predajom lístkov a známok.

§ 5.

(1) Zamestnávateľ je povinný opatriť na svoj náklad a pri každej výplate mzdy nalepiť do zamestnancovho lístku za každý mzdový týždeň známku v príslušnej hodnote (§ 4, ods. 2). Znehodnotí ju ihneď tým, že na nej vyznačí pečiatkou alebo atramentom posledný deň výplatného obdobia.

(2) Zamestnávateľ je povinný nalepiť do lístku známky v príslušnej hodnote (§ 4, ods. 2) pri výplate mzdy alebo jej časti tiež v prípadoch, v ktorých zamestnanec na ňu má podľa príslušných predpisov nárok, hoci nepracuje, pokiaľ nejde o niektorý z prípadov uvedených v odseku 3.

(3) Za každý týždeň, v ktorom zamestnanec za trvania pracovného pomeru nekonal prácu a nemal nárok na mzdu ani na jej časť a za každý týždeň dovolenej na zotavenie je zamestnávateľ povinný nalepiť osobitné známky bez hodnoty. Tieto známky sa však nelepia v čase výkonu činnej služby v brannej moci, ak bola zamestnancovi vyplatená hodnota vlepených známok pred nastúpením tejto služby podľa § 11.

§ 6.

(1) Zamestnávateľ je povinný riadne uschovať lístok po čas trvania pracovného pomeru a na požiadanie ho predložiť na preskúšanie závodnému zastupiteľstvu zamestnancov a orgánom okresného národného výboru. Zamestnanec je oprávnený nahliadnuť do lístku.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať lístok zamestnancovi, pokiaľ nejde o prípady, na ktoré sa vzťahuje § 9, ods. 2; zamestnanec odovzdá lístok do úschovy novému zamestnávateľovi. Ak zistí nový zamestnávateľ, že lístok vykazuje nedostatky, je povinný bezodkladne požiadať predošlého zamestnávateľa, aby urobil nápravu.

§ 7.

(1) Len čo zamestnancovi vznikne nárok podľa § 2, ods. 1, prislúchajú mu pri nastúpení dovolenej, s výnimkou prípadov uvedených v §§ 11 a 12, pôžitky po čas dovolenej v sume, zodpovedajúcej hodnote známok nalepených na lístku. Ak bola zamestnancovi poskytnutá pomerná časť dovolenej podľa § 2, ods. 2, prislúcha mu pri jej nastúpení suma, zodpovedajúca hodnote známok nalepených v časti I lístku. Známky v častiach I alebo II lístku môžu byť zaplatené, len keď tieto časti sú celkom polepené.

(2) Známky nalepené v časti III lístku zakladajú len nárok na vyplatenie svojej hodnoty, a to i vtedy, ak je táto časť polepená známkami len čiastočne.

§ 8.

(1) Poštový úrad (§ 4, ods. 3) vyplatí zamestnávateľovi hodnotu nalepených známok v častiach I, II alebo III po predložení lístku, na ktorom je riadne uzavretá časť, ktorá má byť vyplatená a na ktorej zamestnávateľ sčítal týždenné sumy a na vyznačenom mieste potvrdil príjem úhrnnej sumy. Ak zistí poštový úrad pri preskúšaní lístku, že celková suma, uvedená zamestnávateľom v potvrdení príjmu, nesúhlasí s celkovou hodnotou známok nalepených do príslušnej časti lístku, prečiarkne toto potvrdenie a vyžiada si od zamestnávateľa nové potvrdenie o príjme, ktoré pripojí k lístku.

(2) Jednotlivé časti lístku oddeľuje pri vyplácaní poštový úrad, pričom vyznačí v časti III dátum vyplatenia hodnoty známok zčásti I, po prípade zčasti II.

§ 9.

(1) Ak nenastúpi zamestnanec zároveň dovolenú, možno vyplatiť hodnotu nalepených známok len v prípadoch uvedených v § 12 zákona č. 91/1949 Sb. a to len, keď boly na lístku celkom polepené časti I a II a od založenia lístku uplynulo aspoň 52 týždňov.

(2) Sumu zodpovedajúcu hodnote nalepených známok nemožno vyplatiť zamestnancovi, ktorý prechádza do iného závodu toho istého podniku v rozpore s hospodárskym plánom podniku alebo ktorý prechádza do iného podniku v rozpore s jednotným hospodárskym plánom. V tomto prípade zamestnávateľ nevydá lístok zamestnancovi, ale zašle ho po uplynutí 6 mesiacov jednotnému fondu pracujúcich, ktorý nevyplatené sumy použije v prospech všetkých pracujúcich.

§ 10.

Poštový úrad nevyplatí hodnotu nalepených známok,

a) ak nie sú splnené podmienky na vyplácanie podľa tohto nariadenia,

b) ak sú na lístku nalepené známky falšované, sfalšované alebo už použité,

c) ak nie je lístok opatrený v časti I výplatnými poštovými známkami v hodnote 25 Kčs (§ 4, ods. 3) alebo odtlačkom výplatného stroja v tej istej hodnote.

§ 11.

(1) Odchýlkou od ustanovení §§ 7 a 8 vyplatí poštový úrad zamestnancovi hodnotu nalepených známok, ak predloží lístok, na ktorom okresný národný výbor potvrdil, že súhlasí s predčasným vyplatením. V tomto prípade uzavrie lístok a potvrdí príjem peňazí zamestnanec.

(2) Okresný národný výbor dá súhlas podľa odseku 1,

a) ak potvrdila okresná národná poisťovňa, že zamestnanec je nespôsobilý na prácu aspoň 3 mesiace,

b) ak bol zamestnanec povolaný na výkon činnej služby v brannej moci alebo

c) ak sa zistí, že zamestnanec pracuje najmenej 6 mesiacov v závode, na ktorého sa toto nariadenie nevzťahuje, pokiaľ nejde o prípad uvedený v § 9, ods. 2.

(3) Okrem prípadov uvedených v odseku 2 môžu okresné národné výbory dať súhlas na predčasné vyplatenie hodnoty známok podľa odseku 1 pri odchode zamestnancov na dlhodobú brigádu, do učenia alebo na štúdia, cudzincom, ktorým bolo odňaté povolenie na zamestnanie, a učňom po 18 roku veku a v podobných prípadoch.

(4) Súhlas na vyplácanie hodnoty známok v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je okrem toho podmienený potvrdením zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec je alebo bol naposledy zamestnaný, že suma, ktorá má byť vyplatená, bola riadne zdanená daňou zo mzdy.

(5) V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9, ods. 2, vyplatí poštový úrad hodnotu nalepených známok jednotnému fondu pracujúcich, bez zreteľa na to, či lístok je uzavretý alebo polepený v častiach I a II.

§ 12.

Ak zomrel zamestnanec, pre ktorého bol založený lístok a ktorému dosiaľ nebola vyplatená hodnota nalepených známok, oznámi zamestnávateľ sumu zodpovedajúcu ich hodnote príslušnému pozostalostnému súdu. Poštový úrad vyplatí zamestnávateľovi hodnotu nalepených známok bez zreteľa na ustanovenie § 7, ak predložil zamestnávateľ písomný súhlas pozostalostného súdu k výplate. Zamestnávateľ vydá potom vyplatenú sumu dedičovi, ktorý mu predložil písomný súhlas pozostalostného súdu.

§ 13.

(1) Ak bol lístok s nalepenými známkami u zamestnávateľa zničený alebo ak sa stal neupotrebiteľným, môže sa hodnota vlepených známok vyplatiť poštovým úradom na náhradný lístok na dovolenú len, pokiaľ možno túto hodnotu nepochybne preukázať. V tomto prípade zamestnávateľ vyplní nový lístok, ktorý v nadpise označí ako náhradný a v ktorom vyznačí jednotlivé týždenné sumy, na ktoré znely nalepené známky.

(2) Zamestnávateľ je povinný požiadať o súhlas k výplate na poštovom úrade do jedného mesiaca po dni, keď sa zistilo, že lístok je zničený alebo sa stal neupotrebiteľným. K žiadosti pripojí vyplnený náhradný lístok a doloží ho dokladmi o úhrnnej hodnote nalepených známok. Ak uzná poštový úrad (§ 4, ods. 3) po preskúmaní prípadu žiadosť za odôvodnenú, opatrí náhradný lístok schvaľovacou doložkou, v ktorej uvedie, akú hodnotu známok a za ktoré týždne uznáva.

(3) Pre vyplácanie schváleného náhradného lístku sú smerodajné ustanovenia §§ 7 až 11.

§ 14.

(1) Nárok na vyplatenie hodnoty známok nalepených do lístku (§§ 8, 9 a 11) zaniká, ak nebol lístok do troch rokov odo dňa znehodnotenia poslednej známky predložený na výplatu poštovému úradu.

(2) Sumy zodpovedajúce nevyplatenej hodnote známok prepadajú v prospech štátu.

§ 15.

(1) Lístky s nalepenými známkami zostávajú po vyplatení hodnoty známok ako doklad o vyplatení na poštových úradoch.

(2) Poštová správa nie je povinná

a) vracať peniaze za neupotrebené známky,

b) vymeňovať tlačivá lístkov alebo známky, ktoré stratily platnosť, po prípade vracať za také známky peniaze.

(3) Za výplatu hodnoty nalepených známok neoprávnenému príjemcovi neposkytuje poštová správa náhradu.

§ 16.

(1) Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže po dohode s Ministerstvom pôšt a jednotnou odborovou organizáciou pre niektoré skupiny podnikov povoliť, aby hodnotu známok, ktoré by sa maly podľa ustanovení §§ 4 a 5 nalepiť pri skončení každého mzdového obdobia, len vyznačovaly číslicou. Ak skončí však pracovný pomer pred vznikom nároku na dovolenú podľa § 2, je zamestnávateľ povinný dodatočne nalepiť známky podľa ustanovení §§ 4 a 5, vyjmúc prípad uvedený v odseku 4.

(2) Ak vznikne nárok na dovolenú, vyplatí zamestnávateľ, uvedený v odseku 1, sumu zodpovedajúcu súčtu vyznačených číslic spolu s hodnotou známok, ktoré boly po prípade nalepené.

(3) Sumu zodpovedajúcu hodnote nalepených známok vyplatí zamestnávateľovi príslušný poštový úrad, i keď nie sú splnené podmienky podľa §§ 8 až 11.

(4) V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9, ods. 2, vyplatí zamestnávateľ príslušnú sumu jednotnému fondu pracujúcich v hotovosti.

§ 17.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže po dohode s jednotnou odborovou organizáciou vyjmúť zamestnancov tehelní a stavebných zamestnancov baní, pracujúcich pod zemou, z účinnosti tohto nariadenia, ak preukáže správa závodu, že zamestnanci pracujú v podniku celoročne a môžu splniť všeobecné podmienky §§ 2 a 3 zákona č. 91/1949 Sb.


§ 18.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949 s výnimkou ustanovení § 3, ods. 2, vety prvej, § 4, ods. 2 a 3, § 5, ods. 3, viet druhej a tretej a §§ 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto nariadenia; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti a pôšt po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana

Dr. Neuman v. r.


Príloha A

Lístok na dovolenú

(podľa vl. nar. č. 155/1949 Sb.)

Zneužitie známok a lístkov na dovolenú sa stíha podľa trestného zákona.

vzor 01

Príloha B

Tabuľka pre výpočet hodnoty známok na dovolenú

Pri týždennom
zárobku
Hodnota známok pri dovolenej Pri týždennom
zárobku
Hodnota známok pri dovolenej
nad do 2 týždne 3 týždne 4 týždne nad do 2 týždne 3 týždne 4 týždne
Kčs Kčs Kčs Kčs
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
210
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
390
620
640
660
580
700
720
740
760
780
300
820
840
860
880
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
0.50
2.—
3.—
4.—
5.50
6.50
8.—
9.—
10.—
11.50
12.50
14.—
15.—
16.—
17.50
18.30
20.—
21.—
22.—
23.50
24.50
26.—
27.—
28.—
29.50
30.50
32.—
33.—
34.—
35.50
36.50
38.—
39.—
40.—
41.50
42.50
44.—
45.—
46.—
47.50
48.50
50.—
51.—
52.—
53.50
1.—
3.—
4.50
6.—
8.—
10.—
12.—
13.50
15.—
17.—
19.—
21.—
22.50
24.—
26.—
28.—
30.—
31.50
33.—
35.—
37.—
39.—
40.50
42.—
44.—
46.—
48.—
49.50
51.—
53.—
55.—
57.—
58.50
60.—
62.—
84.—
66.—
67.50
69.—
71.—
73.—
75.—
76.50
78.—
80.—
1.—
4.—
6 .—
8.—
11.—
13.—
16.—
18.—
20.—
23.—
25.—
28.—
30.—
32.—
35.—
37.—
40.—
42.—
44.—
47.—
49.—
52.—
54.—
56.—
59.—
61.—
64.—
66.—
68.—
71.—
73.—
76.—
78.—
80.—
83.—
85.—
88.—
90.—
92.—
95.—
97.—
100.—
102.—
104.—
107.—
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
54.50
56.—
57.—
58.—
59.50
60.50
62.—
63.—
64.—
55.50
66.50
68.—
69.—
70.—
71.50
72.50
74.—
75.—
76.—
77.50
78.50
80.—
81.—
82.—
83.50
84.50
86.—
87.—
88.—
89.50
90.50
92.—
93.—
94.—
95.50
96.50
98.—
99.—
100.—
101.50
102.50
104.—
105.—
106.—
107.50
82.—
84.—
85.50
87.—
89.—
91.—
93.—
94,50
96.—
98.—
100.—
102.—
103.50
105.—
107.—
109.—
110.—
112.50
114.—
116.—
118.—
120.—
121.50
123.—
125.—
127.—
128.—
130.50
132.—
134.—
136.—
138.—
139.50
141.—
143.—
145.—
147.—
148.50
150.—
152.—
154.—
156.—
157.50
159.—
161.—
109.—
112.—
114.—
116.—
119.—
121.—
124.—
125.—
128.—
131.—
134.—
136.—
138.—
140.—
143.—
145.—
148.—
150.—
152.—
155.—
157.—
160.—
162.—
164.—
167.—
169.—
172.—
174.—
176.—
179.—
181.—
184.—
186.—
188.—
191.—
193.—
196.—
198.—
200.—
203.—
205.—
208.—
210.—
212.—
215.—
Pri týždennom zárobku vyššom než v tabuľke uvedenom je hodnota známok pri nároku na dovolenú vo výmere
2 týždňov.....6%
3 týždňov. ...9%
4 týždňov...12% hrubého týždenného zárobku včítane všetkých príplatkov.