Zákon č. 154/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-154
Čiastka 47/1949
Platnosť od 29.06.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 29.06.1949 do31.12.1951
Zrušený 93/1951 Zb.
Znenie 29.06.1949

154

Zákon

zo dňa 15. júna 1949,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon zo dňa 20. decembra 1946, č. 248 Sb., o úprave sviatkového práva, v znení zákona zo dňa 7. apríla 1948, č. 78 Sb., sa mení a doplňuje takto:

1. V § 3 sa vkladá za odsekom 4 nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak to vyžadujú hospodárske záujmy štátu, môže vláda v čase, uvedenom v odseku 3, vete prvej, usnesením pre jednotlivý rok ustanoviť, že pre štátne uznaný sviatok alebo pamätný deň, na ktorý sa nevzťahuje ustanovenie odseku 3, neplatia v dotyčnom roku ustanovenia o nedeliach. Za taký sviatok (pamätný deň) určí vláda zároveň náhradný voľný deň, pre ktorý potom platia ustanovenia o štátne uznaných sviatkoch a pamätných dňoch.“

2. V § 3 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 6.

3. § 7 znie:

„Ustanovenia §§ 4 až 6 sa nevzťahujú na dni, pre ktoré podľa ustanovenia § 3, ods. 3, vety prvej alebo podľa usnesenia vlády urobeného v smysle ustanovenia § 3, ods. 5, vety prvej neplatia ustanovenia o nedeliach.“


Čl. II.

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Sbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona č. 248/1946 Sb., ako vyplýva z predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

Čl. III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.