Zákon č. 148/1949 Zb.Zákon o Národnej galérii v Prahe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-148
Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949
Aktuálne znenie 11.06.1949

148

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o Národnej galérii v Prahe.

Národné shromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Národná galéria v Prahe je štátny ústav, ktorého úlohou je odborne shromažďovať a spravovať maliarske, sochárske a grafické diela domáceho i cudzieho umenia, o nich vedecky bádať a robiť ich prístupnými verejnosti.

§ 2

(1) Do vlastníctva československého štátu prechádzajú bez náhrady sbierky, ktoré sú vo vlastníctve Modernej galérie v Prahe, ako i sbierky, ktoré sú ako súčiastka zvyškovej podstaty zeme Českej buď uložené v Modernej galérii v Prahe, alebo tvoria sbierky grafického oddelenia Národného múzea v Prahe, zahrnujúc v to i tzv. Hollareum.

(2) Sbierky, uvedené v odseku 1, včleňujú sa do sbierok Národnej galérie v Prahe spolu so sbierkami, uvedenými v § 1 zákona zo dňa 8. mája 1936, č. 127 Sb., ktorým československý štát nadobudol sbierky Spoločnosti vlasteneckých priateľov umenia v Čechách.

§ 3

Národná galéria v Prahe podlieha priamo Ministerstvu školstva, vied a umení.

§ 4

Organizáciu a správu Národnej galérie v Prahe upraví Ministerstvo školstva, vied a umení štatútom, ktorý vydá po dohode s ministerstvami vnútra, financií a informácií a osvety a s Najvyšším účtovným kontrolným úradom.


Čl. II

(1) Zákon č. 127/1936 Sb. sa zrušuje.

(2) Imanie fondu, zriadeného podľa § 3 zákona č. 127/1936 Sb., prechádza na štát.

Čl. III

(1) Základina Modernej galérie v Prahe sa zrušuje a okrem jej imania, uvedeného v čl. I, § 2, ods. 1, prechádza na československý štát i jej ostatné imanie.

(2) Prechod vlastníckeho práva na polovicu nehnuteľností, zapísaných vo vložkách čís. 984 a 1018 pozemkovej knihy katastrálneho územia Kráľovské Vinohrady, s Modernej galérie na československý štát (správu školstva, vied a umení) zapíše pozemnoknižný súd na návrh Ministerstva techniky, odvolajúc sa na tento zákon.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení a minister techniky po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.