Zákon č. 143/1949 Zb.Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-143
Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949
Aktuálne znenie 11.06.1949

143.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Aby bol zjednodušený a zhospodárnený výkon verejnej správy a obmedzený počet ich orgánov, úradov, ústavov, podnikov, fondov a zariadení (ďalej len „orgány verejnej správy“), môže vláda nariadením

a) meniť a rušiť pôsobnosť orgánov verejnej správy,

b) rušiť orgány verejnej správy, ktorých ďalšie trvanie nie je vzhľadom na zmeny v pôsobnosti alebo s hľadiska účelnej organizácie verejnej správy už odôvodnené, a určiť, kto vykoná ich likvidáciu.

(2) Ustanovenie § 8, ods. 4 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení, zostáva nedotknuté.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.