Nariadenie vlády č. 133/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-133
Čiastka 42/1949
Platnosť od 07.06.1949
Účinnosť od 01.01.1948
Aktuálne znenie 01.01.1948

133.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. mája 1949

o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 210, ods. 1 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


§ 1.

(1) Pre zamestnancov, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa prvej časti vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 133 Sb., o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odbore Ministerstva verejných prác, platia predpisy platné pre štátnych pragmatikálnych zriadencov podľa časti prvej platového zákona č. 103/1926 Sb.

(2) Pre zamestnancov, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa druhej časti vládneho nariadenia č. 133/1928 Sb., platia predpisy platné pre pomocných zriadencov podľa vládneho naradenia zo dňa 7. júla 1926, č. 114 Sb., o úprave služobných a platových pomerov pomocných zriadencov.

§ 2.

Pre zaradenie zamestnancov uvedených v § 1, ods. 1 do kategórie zriadencov a pre zaradenie zamestnancov uvedených v § 1, ods. 2 do kategórie pomocných zriadencov vydá minister techniky po dohode s ministrami vnútra, financií a pôdohospodárstva bližšie smernice a rozhodne tiež po dohode s nimi o sporných prípadoch vzniknutých pri vykonávaní tohto nariadenia.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1948; vykoná ho minister techniky po dohode s ministrami vnútra, financií a pôdohospodárstva.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.