Zákon č. 132/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-132
Čiastka 42/1949
Platnosť od 07.06.1949
Účinnosť od 07.06.1949
Aktuálne znenie 07.06.1949

132

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Zákonom Slovenskej národnej rady

1. zriadi sa na Slovensku vysoká škola výtvarných umení, a to počínajúc študijným rokom 1948/1949, a vysoká škola múzických umení a upravia sa ich právne pomery,

2. zruší sa „Správa majetkov pre pozemkovú reformu“ (§ 20 nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich) a upravia sa právne pomery z toho vyplývajúce,

3. zruší sa zákon zo dňa 8. októbra 1940, č. 265 Sl. z., o sčítaní ľudu, a obnoví sa na Slovensku platnosť zákona zo dňa 17. marca 1927, č. 47 Sb., o sčítaní ľudu.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.