Vyhláška č. 130/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-130
Čiastka 41/1949
Platnosť od 03.06.1949 do07.05.1969
Účinnosť od 21.07.1948 do07.05.1969
Znenie 21.07.1948

130.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 2. mája 1949

o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.

Medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou bola v Bukurešti dňa 21. júla 1948 dojednaná Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci.

Smluva bola schválená Národným shromaždením dňa 21. decembra 1948 a ratifikovaná prezidentom republiky dňa 21. januára 1949.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 31. marca 1949.

Smluva nadobudla účinnosť podľa svojho čl. 6 dňa 21. júla 1948.

Znenie tejto smluvy sa vyhlasuje v prílohe ku Sbierke zákonov.*)

Dr. Clementis v. r.

Príloha k vyhláške ministra zahraničných vecí zo dňa 2. mája 1949, č. 130 Sb., o Smluve o prieteľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

KLEMENT GOTTWALD,

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY,

VŠETKÝM,

KTORÍ TENTO LIST ČÍTAŤ BUDÚ ALEBO POČUJÚ ČÍTAŤ,

POZDRAVENIE.

V MENE

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

ĽUDOVEJ REPUBLIKY RUMUNSKEJ

BOLA DOJEDNANÁ TÁTO SMLUVA:

Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou.

Prezident Československej Republiky a Prezídium Veľkého Národného shromaždenia Ľudovej Republiky Rumunskej,

utvrdení presvedčením, že utuženie priateľstva a spolupráce vo všetkých odboroch odpovedá životným záujmom národov Československej Republiky a Ľudovej Republiky Rumunskej, a že prehĺbenie ich vzájomných stykov posilní záruky ich slobody, nezávislosti a rozvoja a zároveň prispeje na upevnenie všeobecného mieru a bezpečnosti vo smysle Charty Spojených národov,

opierajúc sa o skúsenosti, získané v druhej svetovej vojne, keď imperialistické Nemecko porušilo politickú nezávislosť a územnú celistvosť oboch krajín,

rozhodli sa dojednať pre to smluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a vymenovali za svojich splnomocnencov:

Prezident Československej Republiky pána predsedu vlády ANTONA ZÁPOTOCKÉHO a pána ministra zahraničných vecí Dr. VLADIMÍRA CLEMENTISA;

Prezídium Veľkého Národného shromaždenia Ľudovej Republiky Rumunskej pána predsedu vlády Dr. PETRA GROZU a ministerku zahraničných vecí pani ANNU PAUKEROVÚ,

ktorí, vymenivši si svoje plnomocenstvá a zistivši ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1.

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že urobia spoločne všetky opatrenia vo svojej moci, aby znemožnily akúkoľvek novú hrozbu útoku so strany Nemecka alebo iného štátu, ktorý by sa s ním priamo alebo akokoľvek inak spojil.

Vysoké smluvné strany zdôrazňujú svoje rozhodnutie zúčastniť sa na všetkých medzinárodných akciách, ktoré smerujú na zaistenie mieru a medzinárodnej bezpečnosti a účinne prispejú na uskutočnenie tohto vznešeného cieľa.

Článok 2.

Keby jedna z Vysokých smluvných strán bola zapletená do ozbrojeného konfliktu s Nemeckom, ktoré by sa pokúsilo obnoviť svoju útočnú politiku alebo s inými štátmi, ktoré by sa s Nemeckom spojily v jeho útočnej politike priamo alebo akokoľvek inak, poskytne jej druhá Vysoká smluvná strana neodkladne vojenskú alebo akúkoľvek inú pomoc všetkými prostriedkami, ktoré má poruke.

Článok 3.

Vysoké smluvné strany budú sa radiť o všetkých vážnych medzinárodných otázkach, ktoré sa týkajú záujmov oboch krajín alebo zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 4.

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že nedojednajú žiadne spojenectvo a nezúčastnia sa na žiadnych akciách, ktoré by boly namierené proti druhej Vysokej smluvnej strane.

Článok 5.

Vysoké smluvné strany urobia všetky opatrenia na rozvoj čo najužšej hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Článok 6.

Táto smluva nadobúda účinnosť ihneď po podpise a bude ratifikovaná v čase čo najkratšom. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe čo možno najskorej.

Táto smluva zostáva v účinnosti za čas dvadsať rokov odo dňa podpísania. Ak žiadna z Vysokých smluvných strán neoznámi dvanásť mesiacov pred uplynutím dvadsaťročného obdobia, že si praje, aby sa účinnosť tejto smluvy skončila, predlžuje sa jej účinnosť zakaždým o päť ďalších rokov tak dlho, dokiaľ jedna z Vysokých smluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím bežného päťročia písomne neoznámi svoj úmysel jej účinnosť ukončiť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto smluvu a pripojili k nej svoje pečate.

Smluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Bukurešti dňa 21. júla 1948.

ZA ČESKOSLOVENSKÚ REPUBLIKU

Predseda vlády:
A. ZÁPOTOCKÝ

Minister zahraničných vecí:
DR. VL. CLEMENTIS
L.S.

ZA ĽUDOVÚ REPUBLIKU RUMUNSKÚ

Predseda vlády:
DR. PETRU GROZA

Ministerka zahraničných vecí:
ANA PAUKER
L.S.

SHLIADNUVŠI A PRESKÚMAVŠI TÚTO SMLUVU A VEDIAC, ŽE NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S ŇOU SÚHLASÍ, VYHLASUJEME JU ZA SCHVÁLENÚ, PRIJATÚ, POTVRDENÚ A UTVRDENÚ A MOCOU LISTU TOHTO, PODPÍSANÉHO NAŠOU VLASTNOU RUKOU, JU SCHVAĽUJEME, PRIJÍMAME, POTVRDZUJEME A UTVRDZUJEME, SĽUBUJÚC SVOJÍM SLOVOM, V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŽE JU PEVNE A NEPORUŠENE ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY SA PROTI NEJ KONALO Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY A AKÝMKOĽVEK VYMYSLENÝM SPÔSOBOM.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST VYHOTOVIŤ KÁZALI A K NEMU PEČAŤ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

KTORÝ JE DANÝ NA PRAŽSKOM HRADE DŇA 21. JANUÁRA ROKU TISÍCEHO DEVÄŤSTÉHO ŠTYRIDSIATEHO DEVIATEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

GOTTWALD v. r.

L.S.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

CLEMENTIS v. r.

Rumunské znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 259.