Nariadenie vlády č. 107/1949 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-107
Čiastka 35/1949
Platnosť od 24.04.1949
Účinnosť od 24.04.1949
Aktuálne znenie 24.04.1949

107.

Vládne nariadenie

zo dňa 29.marca 1949

o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1

(1) Aby bolo zaistené splnenie úloh päťročného plánu, môžu sa robiť so zužitkovateľnými surovinami, polotovarmi, pomocnými látkami, výrobnými prostriedkami (strojmi, prístrojmi, nástrojmi, zariadeniami a ich súčiastkami), ako aj s inými predmetmi, ktoré nie sú využité (ďalej len „materiál“), opatrenia podľa ďalších ustanovení.

(2) O materiáli podľa odseku 1 možno:

a) uložiť užívateľom miestností, budov alebo iných nehnuteľností, v ktorých materiál je, povinnosť v určenej lehote ho hlásiť,

b) robiť vhodné opatrenia pre jeho využitie, najmä obmedziť možnosť s ním nakladať a nariadiť, aby ho vlastník v určenej lehote a za primeranú odplatu prenechal podniku, pracujúcemu na splnení úloh päťročného plánu.

(3) O odplate za prenechaný materiál dohodne sa vlastník materiálu s podnikom, ktorému má materiál podľa odseku 2, písm. b) prenechať; ak nedôjde k dohode, určí výšku odplaty v nespornom konaní okresný súd, príslušný podľa bydliska (sídla) vlastníka materiálu.

(4) Ustanovenie odseku 2, písm. b) neplatí pre sberné suroviny.

§ 2

(1) Opatrenia podľa § 1 robí Ministerstvo priemyslu, ktoré vyhlási v Úradnom liste:

a) materiál, o ktorom platí toto nariadenie,

b) opatrenia všeobecnej povahy podľa § 1, ods. 2.

(2) Pokiaľ nejde o opatrenia všeobecnej povahy, môže Ministerstvo priemyslu poveriť národné a iné podniky, po prípade hospodárske a iné organizácie, aby podľa jeho smerníc robily opatrenia podľa § 1, ods. 2, písm. b).

§ 3

Národné výbory sú povinné spolupôsobiť podľa smerníc Ministerstva priemyslu pri vykonávaní tohto nariadenia.

§ 4

(1) Ministerstvo priemyslu a podniky a organizácie ním poverené (§ 2, ods. 2) sú oprávnené žiadať, aby im užívatelia miestností, budov alebo iných nehnuteľností a vlastníci materiálu podávali potrebné zprávy a predkladali materiál, po prípade jeho vzorky a doklady o ňom.

(2) Ministerstvo priemyslu môže za zachovaní predpisov zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb., o obrane štátu, konať kontrolu v budovách, miestnostiach alebo iných nehnuteľnostiach a nazerať pritom do záznamov , obchodných kníh a dokladov. Pôsobnosťou podľa predchádzajúcej vety môže Ministerstvo priemyslu poveriť národné výbory.

§ 5

Ak sa dotýka opatrenie podľa tohto nariadenia pôsobnosti iného ministerstva, robí ho Ministerstvo priemyslu po dohode s príslušným ministerstvom.

§ 6

Toto nariadenie sa nevzťahuje na hmoty a výrobky, ktoré boly podľa § 1 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 313 Sb., o viazaných stavebninách a ich prídele, vyhlásené za viazané stavebniny.

§ 7

(1) Konania a opomenutia, priečiace sa ustanoveniam tohto nariadenia alebo predpisov, vydaných podľa neho, trestajú, pokiaľ nejde o čin prísnejšie trestný, okresné národné výbory ako priestupok podľa miery zavinenia pokutou do 50.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 6 mesiacov alebo obidvoma týmito trestami. Ak bola uložená pokuta, treba pre prípad jej nevymožiteľnosti zároveň vymerať náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do 6 mesiacov. Ak sa uložia obidva tresty zároveň, nesmie trest ma slobode spolu s náhradným trestom za nevymožiteľnú pokutu robiť viac než 6 mesiacov.

(2) Ak bol priestupok spáchaný pri prevádzaní živnosti a ak bol páchateľ už predtým právoplatne potrestaný pre konanie alebo opomenutie podľa odseku 1, môže sa vysloviť tiež strata živnostenského oprávnenia, a to buď na čas alebo navždy.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.