Zákon č. 88/1948 Zb.Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-88
Čiastka 35/1948
Platnosť od 04.05.1948 do31.07.1950
Účinnosť od 04.05.1948 do31.07.1950
Zrušený 86/1950 Zb.
Znenie 04.05.1948

88

Zákon

ze dne 15. dubna 1948,

jímž se mění trestní zákony a trestní řády.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Peněžité částky rozhodné podle trestních zákonů vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona pro posouzení, je-li soudně trestný čin zločin, přečin nebo přestupek, jakož i peněžité částky rozhodné pro trestní sazbu, se zvyšují na trojnásobek.

§ 2

(1) Na pětinásobek se zvyšují:

a) zákonné sazby peněžitých trestů a pokut všeho druhu ukládaných občanskými nebo vojenskými soudy,

b) částky rozhodné pro promlčení soudně trestných činů,

c) částky rozhodné pro záměnu peněžitých trestů a pokut v trest na svobodě,

stanovené podle zákonů vydaných před 5. květnem 1945.

(2) Stejně se zvyšují zákonné sazby kárných a pořádkových pokut, které se ukládají ve stavovském kárném řízení advokátům a (veřejným) notářům nebo kandidátům advokacie a (veřejného) notářství podle zákonů vydaných před 5. květnem 1945.

§ 3

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na trestní předpisy důchodkové.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Čepička v. r.