Zákon č. 82/1948 Zb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-82

(v znení č. 250/1949 Zb., 105/1951 Zb.)

Čiastka 32/1948
Platnosť od 28.04.1948 do31.08.1971
Účinnosť od 01.05.1952 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.
Znenie 01.05.1952

82

ZÁKON

ze dne 16. dubna 1948

o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Veřejné vyměřování a mapování na území republiky Československé náleží do oboru působnosti Ministerstva techniky.

(2) Veřejným vyměřováním a mapováním podle odstavce 1 se rozumí zejména:

a) vybudování geodetických základů polohopisných a výškopisných;

b) zakládání, udržování a obnovování veřejných mapových děl, zobrazujících geometricky polohopisně i výškopisně celé území státní nebo jeho části;

c) zeměměřické práce při zakládání, udržování a obnovování dokumentárního díla státních hranic;

d) vyhotovování kartografických odvozenin veřejných mapových děl;

e) všetky práce, potrebné pre zakladanie, obnovovanie a udržovanie pozemkového katastra podľa zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb., o pozemkovom katastri a jeho vedení (katastrálny zákon), ako jednotného uceleného diela;

f) zeměměřické práce při scelování pozemků a jiných hromadných úpravách pozemkové držby;

g) jakékoli rozmnožování a vydávanie veřejných mapových děl, po případě jejich odvozenin, a prodej jejich kopií (otisků, snímků a pod.);

h) zeměměřické práce vykonávané k opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty a plány, placené nebo podporované z veřejných prostředků nebo z prostředků znárodněného podnikání;

ch) vedení v patrnosti všech výsledků prací uvedených pod písm. a) až h) a jejich odborná úschova;

i) sledování a podporování pokroků vědních oborů, jakož i vydávání předpisů, návodů a pokynů pro působnost uvedenou pod písm. a) až ch).

(3) Která veřejná mapová díla budou na území republiky Československé vybudována a udržována, stanoví vláda nařízením.

§ 2

(1) Kde toho povaha služby vyžaduje, mohou úřady, ústavy, korporace, podniky a jakékoliv orgány státní a jiné veřejné správy vykonávati práce spojené s veřejným vyměřováním a mapováním v rozsahu nutném pro obor jejich působnosti (§ 5, odst. 1).

(2) Nedotčena zůstávají práva úředně oprávněných civilních techniků (civilních inženýrů) vykonávati některé úkony veřejného vyměřování a mapování.

(3) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena působnost ministerstva národní obrany ve věcech veřejného vyměřování a mapování, určených výhradně zájmy obrany státu.

§ 3

(1) Při provádění prací, uvedených v § 2, odst. 1, jest v zájmu jednotnosti a hospodárnosti využíti příslušných podkladů, zařízení a zkušeností, které jsou v oboru působnosti Ministerstva techniky.

(2) Ministerstvo techniky může za úhradu skutečných nákladů nebo podle vyhlášených sazeb poplatků v dohodě s příslušným ústředním úřadem převzíti práce spadající do veřejného vyměřování a mapování pro jiné obory státní a jiné veřejné správy, i když mají vlastní oprávněné měřické orgány. Ustanovenie § 3 ods. 2 sa zrušuje s účinnosťou od 1. 5. 1952, pokiaľ ide o úhradu skutočných trov alebo poplatkov za práce spadajúce do verejného vymeriavania a mapovania, prevzaté pre iné odbory štátnej a inej verejnej správy na základe § 19 bodu 20 predpisu č. 105/1951 Zb.

§ 4

(1) Hlavné vedenie a dohľad vo veciach verejného vymeriavania a mapovania prislúcha Ministerstvu techniky.

(2) Verejné vymeriavacie a mapovacie práce obstarávajú, s výhradou ustanovenia odseku 3, krajské národné výbory a okresné národné výbory, poprípade národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť.

(3) Verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátneho významu a práce osobitnej povahy a dôležitosti vykonáva Ministerstvo techniky osobitnými pričlenenými ústavmi, ktorých organizáciu, pôsobnosť a názvy upraví vláda nariadením.

(4) Zamestnanci pričlenených ústavov tvoria samostatné osobné stavy.

§ 5

(1) Všichni, kdo vykonávají práce, uvedené v § 1 a § 2, odst. 1 a 2, jsou povinni v zájmu hospodárnosti, účelnosti a jednotnosti předem ohlašovati tyto práce Ministerstvu techniky, předkládati mu elaboráty v prvopisu k přezkoušení a zhodnocení a dodávati mu bezplatně výsledky, jakož i říditi se předpisy, návody a pokyny vydanými podle § 1, odst. 2, písm. i). Podrobnosti stanoví vláda nařízením.

(2) Všechny úřady, ústavy, korporace a jakékoli orgány veřejné správy jsou povinny účinně podporovati úřady, ústavy a orgány uvedené v § 4 a podávati jim zprávy potřebné k provádění tohoto zákona.

(3) K vydávání samostatných map nebo map určených jako přílohy k jiným textovým publikacím je třeba, aby jejich originály schválilo Ministerstvo techniky.

§ 6

(1) Při řešení zásadních vědeckých otázek veřejného vyměřování a mapování jest slyšeti Národní komitét geodetický a geofysikální. Ministerstvo techniky může dáti uvedenému komitétu na jeho požádání výsledky veřejného vyměřování a mapování, pokud mají celostátní význam, k vědeckému zhodnocení a využití.

(2) Ministerstvo techniky může si zříditi technický poradní sbor. Členy jmenuje ministr techniky. Členství je funkcí čestnou. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.

§ 7

(1) Udělovati právo k rozmnožování děl veřejného vyměřování a mapování nebo jejich kopií (otisků, snímků a pod.) a k vyhotovování nebo rozmnožování odvozenin těchto děl (zmenšenin, zvětšenin a pod.) přísluší Ministerstvu techniky.

(2) Ministerstvo techniky môže vyhotovovať, rozmnožovať a vydávať aj iné mapové diela.

§ 8

(1) Jednání nebo opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona trestají, nejde-li o čin soudně trestný, okresní národní výbory jako správní přestupek pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců nebo oběma těmito tresty; pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se náhradní trest vězení podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest vězení spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest měsíců. Přestupek se stíhá jenom na návrh Ministerstva techniky.

(2) O výsledku trestního řízení buď vždy zpraveno Ministerstvo techniky.

§ 9

(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 13. července 1942, č. 298 Sb., o soustředění věcí zeměměřických a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřického úřadu, ve znění vládního nařízení ze dne 30. listopadu 1944, č. 272 Sb., - pokud nebyla zrušena ustanovením § 2 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody (příloha k § 2, odst. 1, oddíl B, I, pol. 66) - se zrušuje. Ustanovení vládního nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb., o jednotné organisaci přesných výškových měření, zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), vládního nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 205 Sb., jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), se zrušují, pokud odporují tomuto zákonu.

(2) Zaměstnanci, kteří dosud vykonávají působnost uvedenou v § 1, odst. 2, u zeměměřického úřadu, stávají se zaměstnanci ministerstva techniky, a obdobně bude tomu na Slovensku.

(3) Ministerstvo techniky přejímá také všechna zařízení, jakož i všechny spisové, písemné a měřické operáty a provozní materiál zeměměřického úřadu, sloužící účelům uvedeným v § 1, odst. 2, a obdobně bude tomu na Slovensku.

§ 10

(1) Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona vydá vláda nařízením.

(2) Pokud hospodářsko-technické plánování bude vyžadovati dalšího soustředění, organisace nebo jinou úpravu působnosti v oboru veřejného vyměřování a mapování, provede je vláda v rámci tohoto zákona nařízením.


§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr techniky v dohodě se zúčastněnými ministry.

Čl. III.

(1) Zamestnanci, ktorí dosiaľ obstarávajú úkony verejného vymeriavania a mapovania v odbore Ministerstva financií, sa prevádzajú do odboru Ministerstva techniky.

(2) Ministerstvo techniky prejíma všetky spisové, meračské a písomné operáty, všetky zariadenia a všetok prevádzkový materiál, slúžiaci účelom, uvedeným v § 1, ods. 2 zákona č. 82/1948 Sb.

Čl. IV.

Deň, ktorým sa okresné národné výbory ujmú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania podľa § 4, ods. 2 zememeračského zákona, určí vláda nariadením. Dokiaľ sa tak nestane, vykonávajú túto pôsobnosť katastrálne meračské úrady.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.