Vyhláška č. 8/1948 Zb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-8

(v znení č. 39/1949 Zb.)

Čiastka 5/1948
Platnosť od 03.02.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.03.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.
Znenie 01.03.1949

8

Vyhláška ministra financí

ze dne 17. ledna 1948,

jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.

Ministr financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s ustanovením § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, a podle § 28 zák. č. 185/1947 Sb.:

Čl. I.

(1) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které podléhají dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku podle zákona č. 134/1946 Sb. a které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku, jsou příslušné po případě se tímto delegují tytéž berní správy, které jsou příslušné pro vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku podle § 66, odst. 1 zák. č. 134/1946 Sb., po případě byly k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku delegovány buď vyhláškou ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1946, č. 209 Sb., jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, nebo v jednotlivých případech rozhodnutím podle § 67, odst. 2 zák. č. 134/1946 Sb.

(2) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku a které dávce z majetkového přírůstku ani dávce z majetku nepodléhají, delegují se berní správy, v jejichž obvodě měla osoba podléhající mimořádné jednorázové dávce nebo mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku bydliště k 31. prosinci 1947, nebo v jejímž obvodě pobývala déle jednoho roku.

(3) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro pozůstalosti ke dni 31. prosince 1947 neodevzdané (nerozdělené), a to i v případech, kdy dávce z majetkového přírůstku nebo dávce z majetku podléhá zůstavitel. K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku neodevzdaným (nerozděleným) pozůstalostem v případech, kdy pozůstalost nebo zůstavitel dávce z majetkového přírůstku ani dávce z majetku nepodléhají, jest příslušná berní správa, v jejímž obvodu jest pozůstalostní soud.

Čl. II.

(1) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa v zemi České, se platí a účtuje u berního úřadu Praha-Vršovice.

(2) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa se sídlem v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně, se platí a účtuje u berního úřadu Brno-město III.

(3) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa se sídlem v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě, se platí a účtuje u berního úřadu v Ostravě.

(4) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa na Slovensku, se platí a účtuje u berního úřadu Bratislava-město.

Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.