Dohoda č. 71/1948 Zb.Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-71
Čiastka 28/1948
Platnosť od 22.04.1948
Najbližšie účinné znenie 22.04.1948
Pôvodný predpis 22.04.1948

71.

Dohoda

mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A NOVÉHO ZÉLANDU BYLA VÝMĚNOU NOT SJEDNÁNA TATO DOHODA:

(Překlad.)

Nový Zéland.

P. M. 58/60/6.

Department zahraničních věcí.

Wellington N. Z.

7. listopadu 1946.

Pane,

mám čest odvolati se na dřívější korespondenci týkající se otázky peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, a který patří československým osobám, a na korespondenci týkající se otázky peněžních částek, které požadují novozélandské osoby na Čechoslovácích. Seznamy těchto peněz, obsahující podrobnosti o takových požadavcích ke dni 31. března 1946, byly Vám již odevzdány.

Mám nyní čest Vám oznámit, že vláda Nového Zélandu by byla ochotna přijmout tuto úpravu uvolňování zmíněných pohledávek:

1. Vláda Nového Zélandu se zavazuje, že všechny peněžní pohledávky na Novém Zélandě náležející československým osobám budou k jejich volné dispozici, při čemž ovšem tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným na Novém Zélandě, a to pokud se tkne transferu přes Londýn podle ustanovení Peněžní dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Československem, podepsané 1. listopadu 1945, za podmínky, že vláda Československé republiky bere na sebe stejný závazek ohledně peněžních pohledávek, náležejících novozélandským osobám a koncernům, při čemž tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným v Československu.

2. Československá vláda uznává, že československé osoby, které jsou dlužníky novozélandských osob, zůstávají zavázány svým věřitelům, dokud dluhy nebudou plně splaceny podle ustanovení příslušných soukromoprávních ujednání. V této souvislosti pomůže československá vláda novozélandským věřitelům vypátrati a určiti jejich dlužníky, ulehčiti splnění nároků věřitelů vůči původním dlužníkům, jejich dědicům nebo nástupcům.

Bude-li Vaše vláda souhlasiti se shora navrženou úpravou, navrhuje se, aby tento dopis s Vaší potvrzující odpovědí tvořil formální dohodu mezi našimi oběma vládami, a to s účinností od data Vaší odpovědi.

S projevem úcty

FOSS SHANAHAN,
úřadující sekretář pro věci zahraniční

Dr. Josef Němeček,
československý generální konsul,

Box 3644 S, G. P. O.

Sydney,

Nový Jižní Wales.

(Překlad.)

Generální konsulát ČSR v Sydney.

v Sydney

30. července 1947.

Č. 2034/47.

Státnímu tajemníkovi zahraničních věcí,

Department zahraničních věcí,

Wellington, N. Z.

Pane,

mám čest podati Vám zprávu o tom, že jsem obdržel instrukce své vlády, abych učinil vládě Nového Zélandu toto sdělení:

Vláda Československé republiky má čest potvrditi příjem sdělení vlády Nového Zélandu ze dne 7. listopadu 1946, navrhující úpravu uvolnění peněz držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, a to podle nařízení o nepřátelském majetku, patřícím československým osobám a které se také týká peněžních částek požadovaných novozélandskými osobami na Čechoslovácích. Je dohoda v tom, že podle dojednání mezi oběma vládami, pokud se tkne uvolnění uvedených peněžních pohledávek, bude dohodnuto toto:

1. Vláda Nového Zélandu se zavazuje, že všechny peněžní pohledávky na Novém Zélandě náležející československým osobám budou k jejich volné dispozici, při čemž ovšem tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným na Novém Zélandě, a to pokud se tkne transferu přes Londýn podle ustanovení Peněžní dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Československem, podepsané 1. listopadu 1945, za podmínky, že vláda Československé republiky bere na sebe stejný závazek ohledně peněžních pohledávek, náležejících novozélandským osobám a koncernům, při čemž tyto pohledávky jsou podrobeny devisovým předpisům současně platným v Československu.

2. Československá vláda uznává, že československé osoby, které jsou dlužníky novozélandských osob, zůstávají zavázány svým věřitelům, dokud dluhy nebudou plně splaceny podle ustanovení příslušných soukromoprávních ujednání. V této souvislosti pomůže československá vláda novozélandským věřitelům vypátrati a určiti jejich dlužníky, ulehčiti splnění nároků věřitelů vůči původním dlužníkům, jejich dědicům nebo nástupcům.

Dr. Eduard Beneš, president Československé republiky, určil mne a ustanovil svým zmocněncem a opatřil mne plnou mocí k uzavření a podpisu výše uvedené dohody. Čemuž dokladem přikládám opis plné moci, podepsané presidentem a spolupodepsané panem Janem Masarykem, ministrem zahraničních věcí.

S projevem úcty

Dr. JOSEF NĚMEČEK,
generální konsul.

(Překlad.)

Nový Zéland.

PM 58/60/6

Ministerstvo zahraničních věcí

Wellington, N. Z.

8. srpna 1947.

Pane,

mám čest potvrditi příjem Vašeho sdělení ze dne 30.července o uvolnění peněžních pohledávek držených na Novém Zélandě Správcem nepřátelského majetku, spolu s plnou mocí opravňující Vás k jeho podepsání.

Tímto se potvrzuje, že Vaše sdělení výše uvedené a sdělení tohoto Departmentu ze dne 7. listopadu 1946 tvoří formální dohodu mezi vládami československou a Nového Zélandu, která nabude účinnosti ratifikací československou vládou. Bude mi ctí obdržeti od Vás zprávu o datu, kdy ratifikace dohody byla provedena.

S projevem úcty

A. MAC INTOSH,
státní tajemník zahraničních věcí.

Dr. JOSEF NĚMEČEK,
generální konsul Československé republiky,

C) - Hotel Waterloo,

Wellington, C. 1.

Vyhlašuje se s tím, že president republiky ratifikoval tuto dohodu dne 25. listopadu 1947 a že dohoda nabyla tímto dnem mezinárodní účinnosti.

Dr. Clementis v. r.

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.