Nariadenie vlády č. 302/1948 Zb.Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-302
Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Aktuálne znenie 01.01.1949

302.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. decembra 1948

o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení, a podľa §§ 2, 3 a 5 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 281 Sb., o výkone finančnej správy národnými výbormi:


§ 1.

Pri každom krajskom národnom výbore sa zriaďuje finančný referát, ktorý obstaráva všetky úlohy finančnej povahy v odbore krajskej správy.

§ 2.

V odbore verejných dávok, najmä v odbore všeobecnej dane, daní nepriamych, štátnych finančných monopolov, dane z obratu, cenových vyrovnávacích súm, dane prepychovej, daní priamych, dávky z majetkového prírastku a dávky z majetku, mimoriadnej jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky z nadmiernych prírastkov na majetku, dane z majetku, odvodu zisku, poplatkov a ciel obstaráva finančný referát krajského národného výboru najmä tieto práce:

1. vykonáva správu a dozor nad ukladaním, vyberaním a vymáhaním týchto verejných dávok;

2. vybavuje v poradí stolíc opravné prostriedky, podané proti rozhodnutiam a opatreniam vo veciach ukladania, srážania, platenia, účtovania a vymáhania týchto verejných dávok;

3. obstaráva výkon revíznej služby;

4. obstaráva správu a dozor v trestných veciach daňových, dávkových a dôchodkových a vybavuje v poradí stolíc opravné prostriedky v týchto veciach, pokiaľ táto pôsobnosť nie je vyhradená dôchodkovým súdom.

§ 3.

V odbore finančného hospodárenia národných výborov obstaráva finančný referát krajského národného výboru najmä tieto práce:

1. spolupôsobí pri sostavovaní vlastného krajského plánu a sostavuje finančný plán kraja;

2. pripravuje rozpočet krajského národného výboru, spolupôsobí pri sostavovaní rozpočtov krajských komunálnych podnikov; sleduje a usmerňuje hospodárenie krajského národného výboru podľa rozpočtu, držiac sa pokynov Ministerstva financií, a sostavuje čiastkové závierky. V roku 1949 prislúcha mu vykonávať hospodárenie podľa rozpočtu kraja ako sväzku ľudovej správy;

3. usmerňuje finančné hospodárenie krajských a krajom spravovaných ústavov, zariadení, podnikov a krajských komunálnych podnikov a dozerá na ne;

4. vydáva všeobecné pokyny pre sostavovanie rozpočtov podriadených národných výborov, ako aj smernice pre ich hospodárenie; usmerňuje uspokojovanie hospodárskych potrieb národných výborov a spolupôsobí pri úprave a schvaľovaní ich rozpočtov a účtovných závierok;

5. dohliada na finančné hospodárenie podriadených národných výborov, ich podnikov, ústavov, zariadení a komunálnych podnikov, na správu ich majetku, ako aj na finančné hospodárenie podnikov, ústavov a zariadení, spravovaných podriadenými národnými výbormi;

6. vykonáva v poradí stolíc pôsobnosť vo veci dávok, poplatkov, príspevkov a naturálnych plnení podriadených národných výborov;

7. prejednáva finančne-hospodárske opatrenia podriadených národných výborov a vybavuje v poradí stolíc ich finančne-hospodárske veci;

8. stará sa o vykonávanie nariadených úsporných opatrení;

9. vykonáva v odbore peňažníctva a poisťovníctva pôsobnosť, vyhradenú krajskému národnému výboru;

10. spravuje majetok, prevzatý od finančnej správy;

11. vykonáva systematické účtovanie príjmov a výdavkov krajského národného výboru; spravuje depozitá a vedie inventárne záznamy pre vecné účtovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku; vykonáva kontrolu finančného hospodárenia krajského národného výboru a podnikov, ústavov, zariadení a komunálnych podnikov mu podliehajúcich.

§ 4.

Ministerstvo financií vydá po dohode s Ministerstvom vnútra podrobnejšie predpisy o rozsahu činnosti finančného referátu krajských národných výborov.

§ 5.

Dňom 1. januára 1949 sa ujímajú krajské národné výbory krajskej správy,

1. ktorú v odbore verejných dávok (§ 2) dosiaľ vykonávajú zemské finančné riaditeľstvá, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, ktorú tam dosiaľ vykonávajú Povereníctvo financií a okresné finančné riaditeľstvá;

2. ktorú v odbore finančného hospodárenia národných výborov (§ 3) dosiaľ vykonávajú zemské národné výbory, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, vykonávanej tam dosiaľ Povereníctvom vnútra.

§ 6.

(1) Dňom 1. januára 1949 sa prenáša na čas, kým sa okresné národné výbory ujmú výkonu finančnej správy,

a) pôsobnosť berných úradov (na Slovensku daňových úradov), dôchodkových kontrolných úradov a colných úradov [s výnimkami, uvedenými pod písm. d)] na berné správy (na Slovensku na daňové správy), v obvode ktorých dosiaľ vykonávajú svoju pôsobnosť. Toho istého dňa prechádza na berné správy (na Slovensku na daňové správy) pôsobnosť, vykonávaná v ich obvode dosiaľ okresnými finančnými riaditeľstvami, s výnimkou pôsobnosti, prenesenej podľa § 5 na krajské národné výbory;

b) pôsobnosť poplatkového úradu v Prahe na Bernú správu Praha II;

c) pôsobnosť poplatkového úradu v Brne pre obvod Berného úradu Brno - okolie na Bernú správu Brno - okolie a zvyšujúca jeho pôsobnosť na Bernú správu Brno - mesto I;

d) pôsobnosť colného úradu v Prahe so všetkými jeho odbočkami na Bernú správu Praha I, colného úradu v Brne na bernú správu Brno - mesto I a colného úradu v Bratislave so všetkými jeho odbočkami na Daňovú správu Bratislava - mesto.

(2) Doterajšia pôsobnosť daňových správ, okresných finančných riaditeľstiev a poplatkových úradov v trestných veciach daňových, dávkových a dôchodkových vykonáva pre celý obvod krajského národného výboru berná správa (na Slovensku daňová správa) v sídle krajského národného výboru; v kraji Pražskom vykonáva túto pôsobnosť Berná správa Praha I, v kraji Brnenskom Berná správa Brno - mesto I a v kraji Bratislavskom Daňová správa Bratislava - mesto.

§ 7.

Ministerstvo financií určí vo vyhláške v Úradnom liste, ktoré berné správy (na Slovensku daňové správy) vykonávajú na čas, až sa okresné národné výbory ujmú výkonu finančnej správy, svoju činnosť aj v sídle úradov, pôsobnosť ktorých bola na ne prenesená podľa § 6.

§ 8.

Ministerstvo financií vyhlási v Úradnom liste prehľad organizácie finančnej správy v prvej a druhej stolici, ako vyplýva z úpravy, vykonanej týmto nariadením.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykonajú ho minister financií a minister vnútra.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.