Vyhláška č. 282/1948 Zb.Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-282
Čiastka 101/1948
Platnosť od 24.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Aktuálne znenie 01.01.1949

282

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 17. decembra 1948

o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.

Podľa § 16, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 121 Sb., o územnej organizácii správy, vykonávanej národnými výbormi, robím toto opatrenie:


§ 1

(1) Expozitúra Okresného národného výboru v Semiloch, zriadená v Železnom Brode ustanovením § 10, ods. 2, č. 1 dekrétu č. 121/1945 Sb. pre obce súdneho okresu železnobrodského, sa zrušuje.

(2) Okresný národný výbor v Semiloch v budúcnosti vykonáva svoju pôsobnosť v jej obvode priamo.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Nosek v. r.