Nariadenie vlády č. 254/1948 Zb.Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-254
Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do14.02.1951
Účinnosť od 01.12.1948 do14.02.1951
Zrušený 9/1951 Zb.
Znenie 01.12.1948

254

Vládne nariadenie

zo dňa 23. novembra 1948

o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41, ods. 2 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1

Na zaistenie plnenia dodávok investícií, pojatých do ročných, po prípade do štvrťročných vykonávacích plánov investícií (§ 34, ods. 1 zákona o päťročnom pláne), sú investori povinní hlásiť svojim nadradeným orgánom na evidenčných listoch objednávky investícií, vyrábaných v odvetví kovorobnom [§ 5, písm. d) a § 6, ods. 2, písm. a) zákona o päťročnom pláne], ktoré určí Ministerstvo priemyslu po dohode s ministerstvom, príslušným pre plánovanie potreby týchto investícií, vyhláškou v Úradnom liste (ďalej len „investície“).

§ 2

(1) Investorom podľa tohto nariadenia je fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej správy, ktorý na uskutočnenie päťročného plánu má úlohu zadovážiť investíciu.

(2) Nadradeným orgánom investorovým podľa tohto nariadenia je úrad (orgán), poverený príslušným ústredným úradom rozvrhnutím úloh, určených vykonávacím plánom investícií, po prípade tento ústredný úrad, ak rozvrhuje úlohy sám.

(3) Dodavateľom podľa tohto nariadenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorej na uskutočnenie päťročného plánu patrí úloha vyrobiť investíciu.

(4) Nadradeným orgánom dodavateľovým podľa tohto nariadenia sú Československé závody kovorobné a strojárenské, národný podnik.

§ 3

(1) Evidenčný list musí obsahovať najmä údaje:

a) o investícii (označenie plánovacou skupinou, opis investície, technické dáta, počet kusov, dojednaná cena, rok dodania),

b) o druhu investície (bežnej, rozvojovej),

c) o investorovi a závode (úrade, organizácii a pod.), pre ktorý sa investícia objednáva,

d) o dodavateľovi, ktorý investíciu vyrobí.

(2) Vzor evidenčného listu vydá Ministerstvo priemyslu.

§ 4

Investor hlási každú jednotlivú investíciu zpravidla na samostatnom evidenčnom liste. Ak však objedná investor u dodavateľa niekoľko investícií tej istej plánovacej skupiny, ktoré sa majú dodať tým istým závodom v tej istej dodacej lehote, môže pre ich hlásenie použiť spoločný evidenčný list.

§ 5

(1) Investor vyplní evidenčný list najpozdejšie do troch dní po dojednaní smluvy o dodávke investície a zašle ho v piatich vyhotoveniach svojmu nadradenému orgánu.

(2) Ak hodlá investor vyrobiť vo vlastnom podniku (závode) investíciu, na ktorú sa podľa § 1 vzťahuje povinnosť hlásenia, vyplní taktiež evidenčný list a zašle ho v dvoch vyhotoveniach svojmu nadradenému orgánu.

§ 6

Ak sa nemôže investor dohodnúť s dodavateľom o lehote, v ktorej sa má investícia dodať, oznámi to svojmu nadradenému orgánu a požiada ho, aby dojednal dodaciu lehotu po dohode s nadradeným orgánom dodavateľovým. Nadradený orgán investorov určí dodaciu lehotu po dohode s nadradeným orgánom dodavateľovým. Ak nemožno ani takto určiť vhodnú dodaciu lehotu, rozhodne vláda.

§ 7

(1) Nadradený orgán investorov preskúma údaje v evidenčnom liste. Ak zistí, že údaje evidenčného listu zodpovedajú úlohám, určeným vykonávacím plánom investícií, potvrdí ich správnosť na všetkých vyhotoveniach evidenčného listu. Jedno vyhotovenie evidenčného listu si ponechá a zaradí ho do evidencie, ktorú povedie podľa jednotlivých investorov. Ostatné štyri potvrdené vyhotovenia evidenčného listu zašle do 14 dní po ich obdržaní nadradenému orgánu dodavateľovmu.

(2) Ak je investor sám výrobcom investície, platí ustanovenie odseku 1 primerane, pričom nadradený orgán investorov vráti jedno potvrdené vyhotovenie evidenčného listu investorovi v lehote, určenej v odseku 1.

(3) Ak nezodpovedajú údaje evidenčného listu úlohám, určeným vykonávacím plánom investícií, odmietne nadradený orgán investorov potvrdiť evidenčný list, vyznačí to na jednom vyhotovení a vráti ho investorovi s ostatnými vyhotoveniami evidenčného listu do 14 dní po obdržaní evidenčného listu. Investor, ak nie je sám výrobcom investície, je povinný upovedomiť o tom do 3 dní dodavateľa.

§ 8

(1) Ak je zaistené uskutočnenie dodávky investície, potvrdí nadradený orgán dodavateľov štyri vyhotovenia evidenčného listu jemu zaslané. Dve takto potvrdené vyhotovenia evidenčného listu si ponechá, pričom zaradí jedno do evidencie, vedenej podľa príslušného výrobného odvetvia, druhé do evidencie, vedenej podľa plánovacích skupín výrobkov. Ďalšie potvrdené vyhotovenie evidenčného listu vráti do 14 dní nadradenému orgánu investorovmu a zostávajúce potvrdené vyhotovenie zašle v tej istej lehote dodavateľovi.

(2) Nadradený orgán dodavateľov môže z dôvodu rovnomerného rozdelenia dodávok investícií určiť iného dodavateľa, ktorý je povinný prevziať dodaciu povinnosť. Toto opatrenie možno pri prevádzkove dôležitých a nákladných investíciách urobiť len po dohode s investorom, pričom podmienky dojednanej dodávky nesmú byť zhoršené. Nadradený orgán dodavateľov označí vykonané opatrenie na všetkých štyroch vyhotoveniach evidenčného listu jemu zaslaných, jedno z nich si ponechá a po jednom zašle investorovi, jeho nadradenému orgánu a dodavateľovi. Investor je potom povinný vstúpiť bez meškania do rokovania o dodaciu smluvu s určeným dodavateľom a hlási objednávku investície, ktorú dojednal s určeným dodavateľom, znovu na evidenčnom liste.

§ 9

Smluva o dodávke investície sa považuje za dojednanú s podmienkou, že stratí platnosť, ak nebude evidenčný list potvrdený nadradeným orgánom investorovým a nadradeným orgánom dodavateľovým.

§ 10

Len čo obdrží nadradený orgán investorov potvrdené vyhotovenie evidenčného listu (§ 8, ods. 1), zaznamená vo vyhotovení evidenčného listu, ktoré si ponechal, že evidenčný list bol nadradeným orgánom dodavateľovým potvrdený, a zašle do 3 dní po jeho obdržaní potvrdené vyhotovenie evidenčného listu investorovi.

§ 11

(1) Po obdržaní jedného vyhotovenia evidenčného listu, potvrdeného jeho nadradeným orgánom (§ 8, ods. 1), zaradí dodavateľ výrobu investičného statku do svojho výrobného programu.

(2) Investor, ktorý si hodlá investičný statok sám vyrobiť, zaradí jeho výrobu do svojho výrobného programu po obdržaní jedného vyhotovenia evidenčného listu, potvrdeného jeho nadradeným orgánom (§ 7, ods. 2).

(3) Zaradením investičného statku do výrobného programu sa stáva jeho výroba úlohou podľa zákona o päťročnom pláne.

§ 12

(1) Ak je nadradeným orgánom investorovým ústredný úrad, je investor na Slovensku povinný hlásiť mu objednávku investície prostredníctvom príslušného povereníctva.

(2) Ak je nadradeným orgánom investorovým ústredný orgán znárodneného priemyslu, je investor na Slovensku povinný hlásiť mu objednávku investície prostredníctvom príslušného oblastného orgánu.

(3) V prípadoch, uvedených v odsekoch 1 a 2, vyplní investor o jedno vyhotovenie evidenčného listu viacej. Toto vyhotovenie si ponechá príslušné povereníctvo alebo príslušný oblastný orgán.

(4) Nadradený orgán investorov vracia potvrdené vyhotovenia evidenčného listu v prípadoch, uvedených v odsekoch 1 a 2, investorovi prostredníctvom príslušného povereníctva alebo oblastného orgánu. Obdobne postupuje nadradený orgán dodavateľov v prípade, uvedenom v § 8, ods. 2.

§ 13

Investor, dodavateľ a ich nadradené orgány sú povinné uschovávať evidenčné listy po čas 5 rokov odo dňa vykonania posledného záznamu do nich.

§ 14

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú i na objednávky investícií, ktoré boly urobené pred jeho účinnosťou, pokiaľ objednaný investičný statok nebude investorovi dodaný do 31. decembra 1948; evidenčné listy (§ 3) musia sa zaslať v týchto prípadoch nadradenému orgánu investorovmu do 31. januára 1949.


§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.,

tiež za ministra

Dr. Clementisa

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.