Nariadenie vlády č. 253/1948 Zb.Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-253
Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.12.1951
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1951
Zrušený 106/1951 Zb.
Znenie 01.12.1948

253

Vládne nariadenie

zo dňa 9. novembra 1948

o Fonde znárodneného hospodárstva.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 9, ods. 5 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 100 Sb., o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov, a podľa zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 51 Sb., o úprave niektorých finančných pomerov národných podnikov priemyslových a potravinárskych:


Diel I.

Účel, organizácia a správa Fondu.

§ 1

(1) Fond znárodneného hospodárstva, ktorý je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Prahe (§ 9, ods. 2 dekrétu č. 100/1945 Sb.), ďalej len „Fond“, vykonáva:

a) finančnú službu podľa zákona č. 51/1948 Sb. pre národné podniky, na ktoré sa ustanovenia uvedeného zákona vzťahujú;

b) náhradovú službu

1. podľa dekrétu č. 100/1945 Sb., v znení čl. II zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 114 Sb., o znárodnení niektorých ďalších priemyslových a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov, a podľa čl. I uvedeného zákona,

2. podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 101 Sb., o znárodnení niektorých podnikov priemyslu potravinárskeho, v znení čl. II zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 115 Sb., o znárodnení ďalších priemyslových a iných výrobných podnikov a závodov v odbore potravinárskom a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru, a podľa čl. I uvedeného zákona,

3. podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 102 Sb., o znárodnení účastinných bánk,

4. podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 103 Sb., o znárodnení súkromných poisťovní,

5. podľa zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 118 Sb., o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov,

6. podľa zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 119 Sb., o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva,

7. podľa zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 120 Sb., o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viac činnými osobami,

8. podľa zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 121 Sb., o znárodnení v stavebníctve,

9. podľa zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 122 Sb., o organizácii a znárodnení cestovných kancelárií,

10. podľa zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 123 Sb., o znárodnení polygrafických podnikov,

11. podľa zákona zo dňa 5. mája 1948, č. 124 Sb., o znárodnení niektorých hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení,

12. podľa zákona zo dňa 6. mája 1948, č. 125 Sb., o znárodnení prírodných liečivých zdrojov a kúpeľov a o začlenení a správe konfiškovaného kúpeľného majetku,

13. podľa zákona zo dňa 6. mája 1948, č. 126 Sb., o znárodnení niektorých šľachtiteľských podnikov,

14. podľa zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 185 Sb., o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti,

15. podľa zákona zo dňa 25. októbra 1948, č. 249 Sb., o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe,

16. podľa zákona zo dňa 7. apríla 1948, č. 79 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. mája 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetko - právnych úkonov z doby neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku vnikajúcich,

17. na vyrovnanie vzájomných nárokov medzi Fondom a Fondom národnej obnovy podľa príslušných predpisov.

(2) Finančná služba vedie sa oddelene od služby náhradovej.

§ 2

(1) Fond spravuje 6 členný správny výbor, ktorého predsedu, podpredsedu a ostatných 4 členov vymenúva minister financií na obdobie 4 rokov. Minister financií môže členov správneho výboru odvolať a správny výbor doplniť na zvyšok funkčného obdobia. Inak zostáva správny výbor vo svojej funkcii až do vymenovania nového správneho výboru. Vymenovanie a odvolávanie členov správneho výboru bude sa oznamovať v Úradnom liste.

(2) Fond zastupuje navonok predseda (podpredseda) správneho výboru spolu s jedným ďalším členom. Právne zastupuje Fond finančná prokuratúra.

(3) Listiny, ktorými Fond preberá záväzky, podpisujú pod názvom Fondu, kýmkoľvek napísaným alebo akokoľvek vytlačeným, vlastnoručne predseda (podpredseda) a jeden ďalší člen správneho výboru. Na hromadne vydávaných listinách (titroch) môžu sa vlastnoručné podpisy napodobiť pečiatkou alebo tlačou.

(4) Funkcia člena správneho výboru je funkciou čestnou. Členovia majú nárok na náhradu hotových výdavkov, spojených s výkonom funkcie.

§ 3

(1) Správny výbor

a) stará sa o vykonávanie finančnej služby podľa rozhodnutia príslušných činiteľov a o zaistenie úhrady na úrokovanie a splácanie záväzkov, ktoré mu plnením finančnej služby vzniknú;

b) stará sa o vykonávanie náhradovej služby podľa rozhodnutia príslušných činiteľov a o zaistenie potrebných finančných prostriedkov pre túto službu;

c) usnáša sa na rokovacom poriadku a jeho zmenách (odsek 3);

d) sostavuje rozpočet Fondu a jeho účtovnú závierku (§ 7);

e) podáva Ministerstvu financií pravidelné zprávy v lehotách ním určených;

f) rozhoduje vo všetkých ostatných zásadných otázkach správy Fondu.

(2) O vykonaní usnesení správneho výboru sa stará a za ne zodpovedá predseda (podpredseda).

(3) Podrobnejšie predpisy o svolávaní schôdzok správneho výboru, o postavení predsedovom a podpredsedovom a o rokovaní a hlasovaní na schôdzkach určí rokovací poriadok, o ktorom sa správny výbor usnesie. Rokovací poriadok a jeho zmeny podliehajú schváleniu ministra financií.

§ 4

Konceptnú, účtovnú, pokladničnú a kancelársku službu Fondu obstaráva za odmenu Investičná banka, národný podnik v Prahe, do ktorej Fond ukladá voľné hotovosti, cennosti a listiny. Právne pomery medzi Fondom a touto bankou sa upravia osobitnou smluvou, ktorá podlieha schváleniu ministra financií.

Diel II.

Hospodárenie Fondu.

§ 5

(1) Príjmy finančnej služby Fondu tvoria najmä:

1. odvody národných podnikov; národné podniky odvedú:

a) do konca každého štvrťročia úrok z kmeňového majetku a rezervného fondu, vypočítaný pri 3 1/4 % ročnej úrokovej sadzby, pokiaľ vláda neurčí sadzbu inú; na tento úrok sa nevzťahuje ustanovenie § 78, písm. c) zákona o priamych daniach,

b) prebytky čistého zisku podľa príslušných ustanovení;

2. náhrady za znárodnený majetok, pripadajúce na osoby, ktorým sa podľa príslušných ustanovení predpisov o znárodnení alebo poštátnení [§ 1, ods. 1, písm. b)] náhrada neposkytuje; tieto náhrady vykoná náhradová služba službe finančnej;

3. majetkové hodnoty, prevedené na Fond národnými podnikmi podľa ustanovenia § 3, ods. 1, písm. a) až d) zákona č. 51/1948 Sb.;

4. sumy, odvádzané Fondu pri snížení kmeňového majetku národných podnikov podľa § 4, ods. 1 zákona č. 51/1948 Sb., i keď na sníženie dôjde odpisom alebo vyradením investícií;

5. likvidačné prebytky zrušených národných podnikov;

6. prídely zo štátneho rozpočtu;

7. sumy, čerpané úverom v Investičnej banke.

(2) Výdavky finančnej služby Fondu tvoria:

1. úrokovanie a splácanie záväzkov, ktoré Fond od národných podnikov prevzal,

2. úrokovanie a umorovanie dojednaných pôžičiek,

3. sumy na zvýšenie kmeňového majetku národných podnikov,

4. správne výdavky finančnej služby; ich podiel na celkových správnych výdavkoch Fondu, počítajúc v to i odmenu Investičnej banke (§ 4), určí každoročne správny výbor pri sostavovaní rozpočtu (§ 7, ods. 2),

5. odvody náhradovej službe (odsek 3),

6. odvody do štátnej pokladnice (odsek 3).

(3) Pokiaľ sa príjmy finančnej služby, okrem príjmov, uvedených v odseku 1, č. 6 a 7, v správnom roku nespotrebujú výdavkami finančnej služby, prikazujú sa do výšky, určenej rozpočtom (§ 7, ods. 2), náhradovej službe na zaokrytie výdavkov tejto služby v tom istom roku; zvyšok Fond odvedie do štátnej pokladnice.

§ 6

(1) Príjmy náhradovej služby Fondu tvoria najmä:

a) sumy, prikázané tejto službe z príjmov finančnej služby podľa ustanovenia § 5, ods. 3 alebo podľa iných predpisov,

b) náhrady za znárodnené majetkové podstaty a ich časti, ktoré boly podľa príslušných ustanovení predpisov o znárodnení prenechané iným osobám,

c) prídely zo štátnej pokladnice, poskytované z dôvodov ručenia štátu.

(2) Výdavky náhradovej služby Fondu tvoria:

a) sumy na zúročenie a umorenie cenných papierov, ktoré Fond vydá podľa § 9, ods. 1, písm. a) dekrétu č. 100/1945 Sb., alebo na ich výkup,

b) výplaty náhrady v hotovosti podľa § 9, ods. 1, písm. b) dekrétu č. 100/1945 Sb.,

c) výdavky na náhradu v iných hodnotách podľa § 9, ods. 1, písm. c) dekrétu č. 100/1945 Sb.,

d) úhrady Fondu národnej obnovy (§ 1, ods. 1, písm. b), č. 17),

e) správne výdavky náhradovej služby podľa rozpočtu (§ 7, ods. 2).

§ 7

(1) Správny rok Fondu sa shoduje s rokom kalendárnym.

(2) Správny výbor Fondu predkladá každoročne do konca augusta Ministerstvu financií rozpočet očakávaných príjmov a výdavkov ako služby finančnej, tak služby náhradovej v budúcom správnom roku. Minister financií určí po dohode s vecne príslušnými ministrami, aké podklady na ten účel predložia národné podniky Fondu a v akých lehotách.

(3) Správny výbor sostaví ku koncu každého správneho roku účtovnú závierku za tento rok a predloží ju najneskoršie do 4 mesiacov od súvahového dňa na schválenie Ministerstvu financií a Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu.


Diel III.

Dozor nad Fondom a záverečné ustanovenia.

§ 8

Fond podlieha dozoru Ministerstva financií a okrem toho tiež dozoru Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.