Zákon č. 252/1948 Zb.Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-252
Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1950
Znenie 01.12.1948

252

Zákon

zo dňa 25. októbra 1948

o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Ak sa premení penzijný alebo podporný fond (účelový majetok), ktorý nie je samostatnou právnickou osobou, bol však podľa najbližšie predchádzajúcej ročnej závierky alebo podľa obchodných zápisov v najbližšie predchádzajúcom roku oddelene účtovaný alebo vykazovaný ako majetok na účely sociálneho zaopatrenia (ďalej len „nesamostatný fond“), na penzijný alebo podporný fond alebo na podobné sociálne zariadenie, ktoré je samostatnou právnickou osobou (ďalej len „samostatný fond“), poskytujú sa tieto úľavy:

a) Právne úkony, listiny a pozemnoknižné zápisy o prevode hnuteľných vecí, práv a záväzkov nesamostatného fondu na samostatný fond, ďalej podania potrebné na vykonanie premeny, oslobodzujú sa od poplatkov a od dane z obchodu cennými papiermi;

b) ak sa prevádzajú na samostatný fond nehnuteľnosti, zaplatí sa miesto poplatku nehnuteľnostného poplatok zo zápisu prevodu vlastníckeho práva v pozemkových knihách vo výške 2 % hodnoty nehnuteľností.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prevody majetku nesamostatného fondu, ktorý zaniká, na samostatný fond už trvajúci alebo za účelom pripoistenia na nositeľa verejnoprávneho sociálneho poistenia.

(3) Samostatným fondom v smysle odseku 1 a 2 sa rozumie jeden i niekoľko fondov.

§ 2

(1) Ak sa slúčia dva alebo viac samostatných fondov v jeden taký fond, oslobodzujú sa právne úkony, listiny a pozemnoknižné zápisy, potrebné na vykonanie prevodov majetkov slučovaných fondov na jeden fond, od poplatkov a dane z obchodu cennými papiermi.

(2) Taktiež sa oslobodzujú od poplatkov a od dane z obchodu cennými papiermi prevody majetkov (alebo časti majetkov) samostatného fondu buď

a) na iný taký fond, ak sa dejú zároveň s prevedením časti členov prvého fondu do fondu druhého, alebo

b) za účelom pripoistenia na nositeľa verejnoprávneho sociálneho poistenia, pokiaľ tieto prevody súvisia so slúčením, delením alebo zrušením podniku, pri ktorom fond trval, alebo pokiaľ sa konajú so súhlasom Ministerstva sociálnej starostlivosti. Ustanovenie § 1, ods. 3 platí i tu.

§ 3

Pri prevodoch majetku, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, prechádza ekvivalentná povinnosť čo do tohto majetku na podmet preberajúci začínajúc tým dňom, ktorým bol tento majetok prevedený, ak je tento deň prvým dňom kalendárneho štvrťročia, ináč prvým dňom kalendárneho štvrťročia najbližšie nasledujúceho. Pri prevodoch, uvedených v § 2, je preberajúci podmet povinný zaplatiť aj nedoplatok poplatkového ekvivalentu s úrokami zo zameškania a trovy na upomienku a exekúciu. Desaťročná lehota, rozhodujúca pre vznik ekvivalentnej povinnosti podľa § 8 zákona zo dňa 8. apríla 1938, č. 76 Sb., o poplatkovom ekvivalente, beží ďalej u nového vlastníka.

§ 4

Dodávky, vykonané pri majetkových prevodoch, uvedených v §§ 1 a 2, oslobodzujú sa od dane z obratu. Ustanovenia § 11, ods. 5, vety prvej a § 11, ods. 6 zákona zo dňa 21. februára 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, zostávajú však nedotknuté.

§ 5

(1) Ustanovenia §§ 1 až 4 sa vzťahujú aj na premeny, slúčenie alebo delenie fondov, pri ktorých vznikla poplatková alebo daňová povinnosť pred účinnosťou tohto zákona, a to v zemiach Českej a Moravskosliezskej po 5. máji 1945, na Slovensku po 29. auguste 1944; zaplatené kolkové poplatky sa však nevracajú.

(2) Ministerstvo financií alebo úrad ním splnomocnený môže priznať úľavy podľa predchádzajúcich ustanovení na žiadosť aj vtedy, ak vznikla poplatková alebo daňová povinnosť pred dňami, uvedenými v odseku 1.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stratí ju dňom 31. decembra 1950; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.