Zákon č. 246/1948 Zb.Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-246
Čiastka 93/1948
Platnosť od 17.11.1948 do30.11.1954
Účinnosť od 09.06.1948 do30.11.1954
Zrušený 62/1954 Zb.
Znenie 09.06.1948

246

Zákon

zo dňa 25. októbra 1948

o náhrade poslancov Národného shromaždenia.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Dekrét prezidenta republiky zo dňa 23. októbra 1945, č. 106 Sb., o platoch členov Dočasného Národného shromaždenia, sa vzťahuje obdobne na poslancov Národného shromaždenia.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 9. júna 1948; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrami financií a dopravy.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.