Vyhláška č. 226/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-226
Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948
Účinnosť od 09.10.1948
Aktuálne znenie 09.10.1948

226

Vyhláška

ministra zahraničných vecí

zo dňa 18. septembra 1948

o obchodnej zmluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, zjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.


Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Spojenými štátmi venezuelskými, zjednaná v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky v dočasnú platnosť podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vládnou vyhláškou zo dňa 26. februára 1948, č. 86 Sb., bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 bola ratifikovaná prezidentom republiky.


Dr. Clementis v. r.