Vyhláška č. 224/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-224
Čiastka 82/1948
Platnosť od 29.09.1948
Účinnosť od 29.09.1948
Aktuálne znenie 29.09.1948

224

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 15. septembra 1948,

ktorou sa opravuje preklad dohody zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.

V dohode zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata, sa opravuje preklad časti I., čl. 1, ods. E, takto:


„E. Žiadna zo signatárnych vlád nemôže dostať viacej než svoj podiel z úhrnu statkov kategórie A alebo kategórie B tým spôsobom, že by sa zriekla časti svojho podielu z druhej kategórie; avšak každá signatárna vláda je oprávnená, pokiaľ ide o nemecký nepriateľský majetok pod jej vlastnou právomocou, započítať akýkoľvek prebytok takého majetku, presahujúci jej podiel na celkovom nemeckom nepriateľskom majetku kategórie A pod právomocou signatárnych vlád, buď do toho, čo dostane z kategórie A, alebo do toho, čo dostane z kategórie B, alebo z časti do toho, čo dostane z obidvoch kategórií.“


Dr. Clementis v. r.