Zákon č. 205/1948 Zb.Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-205
Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do31.12.1949
Účinnosť od 06.08.1948 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.
Znenie 06.08.1948

205

Zákon

ze dne 20. července 1948,

jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva, pokud se všeobecně nebo zvlášť vztahují na rok 1948, platí obdobně i pro rok 1949 s těmito odchylkami a doplňky:

1. Ustanovení § 11, odst. 1 a 2 se nevztahují na obecní dávku ze psů.

2. Ustanovení § 11, odst. 4 se vztahuje také na povolení k vybírání obecních dávek a poplatků, udělená po roce 1946.

3. Ustanovení § 12, odst. 4 zní:

„Má-li země nárok na náhradový příděl, určený na podkladě zemské přirážky, která vyžadovala povolení vlády, projedná se její rozpočet v řízení podle § 45, odst. 2 a § 55, odst. 2 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy. Rozpočty okresů a statutárních obcí (obcí se zřízeným magistrátem), jakož i rozpočty obcí, které žádají za příspěvek podle § 11 zák. č. 77/1927 Sb. nebo za příspěvek podle § 9, schvaluje zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo vnitra. Rozpočty ostatních obcí schvaluje okresní národní výbor.“

4. Z § 14, odst. 1 platí jen ustanovení písm. b) a e).

Čl. II.

Částka 2.000,000.000 Kčs, uvedená v § 9, odst. 1 zák. č. 249/1946 Sb., se zvyšuje na 2.561,000.000 Kčs. Zálohy poskytnuté svazkům lidové správy podle čl. XXII finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946, se zúčtují jako státní příspěvek.

Čl. III.

Částka 2.900,000.000 Kčs, stanovená v státním rozpočtu na rok 1948 na mimořádnou pomoc svazkům lidové správy, zvyšuje se o dalších 200,000.000 Kčs, jichž se použije na dluhovou službu ze zápůjček obcí a okresů, uzavřených na investice v rámci dvouletého hospodářského plánu a na investice z místních zdrojů. Rozvržení této částky se provede podle obdoby § 9, odst. 3 zák. č. 249/1946 Sb. ve znění vyplývajícím z čl. I a II.


Čl. IV.

(1) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, generálním sekretariátem Hospodářské rady a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra zásady a směrnice pro rozpočetnictví a účetnictví vlastní (mimopodnikové) správy svazků lidové správy tak, aby tím bylo vyhověno potřebám hospodářského plánování a vlastním potřebám těchto svazků.

(2) Ministerstvo vnitra vydává v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady, ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra předpisy ve věcech podnikového početnictví svazků lidové správy podle směrnic a vysvětlivek vydávaných generálním sekretariátem Hospodářské rady podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví.

Čl. V.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.