Zákon č. 188/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-188
Čiastka 67/1948
Platnosť od 03.08.1948 do20.07.1959
Účinnosť od 03.08.1948 do20.07.1959
Zrušený 37/1959 Zb.
Znenie 03.08.1948

188

Zákon

ze dne 21. července 1948,

kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, se mění a doplňuje takto:

1. § 24 zní:

㤠24.

Podíl na čistém zisku.

(1) Správa závodu, v němž je nebo má býti zřízena závodní rada, závodní důvěrník nebo náhradní orgán závodního zastupitelstva, je povinna odváděti jednotnému fondu pracujících (§ 24a) 10% podíl na čistém zisku. Výši podílu na čistém zisku, který se odvádí jednotnému fondu pracujících ve veřejných podnicích, stanoví vláda nařízením.

(2) Tvoří-li několik závodů podnik (§ 6), je základem pro výpočet podílu podle odstavce 1 čistý zisk celého podniku.

(3) Vláda vydá nařízením bližší předpisy o součinnosti správy závodu a orgánů veřejné správy při provádění tohoto zákona a o způsobu, jakým se zjišťuje základ pro výpočet podílu na čistém zisku, o jeho splatnosti a způsobu odvádění, jakož i o způsobu odvádění příspěvku podle § 32.

(4) Spory o plnění nebo o výši podílu na čistém zisku podle odstavce 1, první věty výlučně rozhoduje na návrh jednotného fondu pracujících nebo správy závodu příslušná rozhodčí komise (§ 33).“

2. Za § 24 se vkládá nový § 24a tohoto znění:

㤠24a.

(1) Jednotný fond pracujících se zřizuje jako samostatná právnická osoba při jednotné odborové organisaci. Jeho úkolem je podporovati úsilí o zlepšení sociálního, zdravotního a kulturního stavu zaměstnanců.

(2) Předpisy o orgánech, správě a hospodaření jednotného fondu pracujících a o dozoru nad ním, o použití jeho prostředků, jakož i o jeho úkolech a o účtování a o projednávání účetní závěrky obsahují stanovy, které vydá vláda nařízením po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace.

(3) Jednotný fond pracujících jest osvobozen od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních. Jeho jmění je osvobozeno od poplatkového ekvivalentu.

(4) Orgány jednotného fondu pracujících jsou povinny zachovati úplnou mlčenlivost o výrobních, obchodních a provozních tajemstvích závodu, o nichž se dověděly při výkonu funkce.“

3. § 32 zní:

㤠32.

V zařízeních nositelů veřejné správy poskytne správa jednotnému fondu pracujících částku, jejíž výši stanoví vládní nařízení.“

4. Ustanovení § 37, odst. 1, písm. d) zní:

d) člen závodní rady, závodní důvěrník, člen podnikové rady, člen náhradního orgánu závodního zastupitelstva nebo orgán jednotného fondu pracujících, který poruší povinnost mlčenlivosti (§ 14, odst. 2, § 24a, odst. 4) s úmyslem zištným nebo s úmyslem, aby poškodil správu závodu,“

5. Za ustanovení § 37, odst. 1, písm. e) se vkládá nové ustanovení písm. f) tohoto znění:

f) člen závodní nebo podnikové rady, závodní důvěrník, člen náhradního orgánu závodního zastupitelstva nebo orgán jednotného fondu pracujících, který jakýmkoli jiným způsobem hrubě poruší povinnosti vyplývající z jejich funkce.“

6. Ustanovení § 37, odst. 3 zní:

(3) Trestní řízení provádějí okresní národní výbory, a to v případech uvedených v odstavci 1, písm. f) na návrh příslušného orgánu jednotné odborové organisace.“

7. Za ustanovení § 37, odst. 5 se vkládá nový odstavec 6 tohoto znění:

(6) Kdo úmyslně nebo z nedbalosti způsobí, že prostředků jednotného fondu pracujících nebo prostředků jím přidělených bude použito k jiným než jím určeným účelům, zejména kdo jako člen (náhradník) závodního zastupitelstva pro takové použití hlasuje, bude, nejde-li o čin přísněji trestný, potrestán soudem pro přestupek vězením do 6 měsíců.“

Čl. II.

(1) Na jednotný fond pracujících přechází nárok závodního zastupitelstva na podíl na čistém zisku (§ 24) a na příspěvek (§ 32), pokud podíl nebyl podle dosavadních předpisů již vyplacen. Vyplacený podíl nebo příspěvek, pokud ho nebylo řádně použito, jsou závodní zastupitelstva povinna odvésti jednotnému fondu pracujících podle směrnic vydaných příslušným orgánem jednotné odborové organisace.

(2) Do doby, než budou ustaveny orgány jednotného fondu pracujících, vykonává práva a plní povinnosti tohoto fondu příslušný orgán jednotné odborové organisace.


Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.