Nariadenie vlády č. 176/1948 Zb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-176
Čiastka 63/1948
Platnosť od 29.07.1948
Účinnosť od 08.03.1948
Aktuálne znenie 08.03.1948

176

Vládní nařízení

ze dne 26. července 1948,

kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 242 Sb., o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé:


§ 1

Městská veřejná nemocnice v Komárně se prohlašuje dnem 15. března 1948 za státní ústav a přejímá se do správy státní zdravotní správy.


§ 2

Prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 8. března 1948, č. 9 Sb.n. SNR, o postátnění městské veřejné nemocnice v Komárně, se zrušuje.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. března 1948; provede je ministr zdravotnictví v dohodě s ministry financí a vnitra.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.