Vyhláška č. 159/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-159
Čiastka 55/1948
Platnosť od 16.06.1948
Účinnosť od 16.06.1948
Redakčná poznámka

Obchodní dohoda se uvádí v prozatímní platnosř s účinností od 20. dubna 1948.

Aktuálne znenie 16.06.1948

159

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.

Gottwald v. r.

Čís. 258.925/IV-4/47.

Ministerstvo zahraničních věcí republiky Československé má čest konstatovati, že za jednání, která se nedávno konala se španělským vyslanectvím v Praze, byla s československé strany navržena tato dohoda:

V důsledku nové úpravy československé měny v listopadu 1945, zvyšují se cla československého celního sazebníku, vázaná v dodatkové dohodě ze dne 13. prosince 1928 k obchodní úmluvě ze dne 29. července 1925, sjednané mezi republikou Československou a Španělskem (závěrečný protokol - ad článek I. zmíněné dodatkové dohody) a to na základě článku VI. zmíněné dodatkové dohody.

Nové sazby jsou uvedeny v připojeném seznamu. Tento seznam nahrazuje odpovídající seznam připojený k závěrečnému protokolu k dodatkové dohodě z 13. prosince 1928, jakož i ustanovení týkající se španělských vín obsažená v dopisech z 13. prosince 1928, jež byly vyměněny při podpisu zmíněné dodatkové dohody.

Tato dohoda vstoupí v účinnost po ústavním schválení v Československu a zůstane v účinnosti po dobu platnosti obchodní úmluvy ze dne 29. července 1925 mezi republikou Československou a Španělskem.

Nicméně vstoupí v prozatímní účinnost 20. dubna 1948.

Praha, dne 4. března 1948.

Španělskému vyslanectví v Praze.

Příloha k článku I.

Čísla čs. sazebníkuOznačení zbožíClo v Kčs za 100 kg
ex 10.Vinné bobule a hrozny, sušené240
ex 12.Pomeranče 100 hrubé váhy
Mandarinky 150 hrubé váhy
ex 14.Banány (pisong) 200
ex 35.Hrozny z Almérie, v sudech, proložené korkovou drtí a provázené osvědčením původu, od 1. listopadu do konce února 340
ex 109 bVína pocházející a přicházející ze Španělska, jsou-li provázena osvědčením o svém původu, vydaným španělským úřadem k tomu oprávněným
1. v sudech 350
2. v lahvích 800
Poznámka k ex 109 b)1:
Víno v demijonech se vyclívá jako víno v sudech, přesahuje-li hrubá váha demijonů 25 kg.
ex 131.Sardinky v oleji 600
Konservy ovocné 900
ex 366.Korkové zátky 300
Podešve a pod. zboží z korku, též spojené s obyčejnými hmotami, s výjimkou přípravků k výrobě pokrývek na podlahy 300
Poznámka:
Korek patřící do čísel 363, 364 a 365 celního sazebníku československého bude požívati nejvyšších výhod a v žádném případě nebude podroben vyšímu clu než Kčs 30.- nebo Kčs 60.- nebo Kčs 120.-.

Dodatečná ustanovení o dovozu španělských vín.

Zásilky španělských vín musejí při dovozu do republiky Československé býti provázeny nejen osvědčením původu, nýbrž i nálezem o rozboru, který bude obsahovati zvláště tyto údaje:

specifickou váhu,

alkoholovou stupňovitost,

obsah všech kyselin,

obsah těkavých kyselin,

obsah výtažku,

obsah cukru,

obsah výtažku bez cukru,

obsah popela (nerostných látek),

prohlášení, že jde o přírodní víno bez jakékoliv přísady.

Osvědčení původu na španělská vína dovážená do Československa budou vydávána těmito oficielními španělskými ústavy:

Oficielní obchodní komory

Oficielní zemědělské komory.

Osvědčení o rozboru španělských vín dovážených do Československa budou vydávána těmito oficielními španělskými ústavy:

Estación de Viticultura y Enología de Haro.

Estación de Viticultura y Enología de Reus.

Estación de Viticultura y Enología de Villafranca del Panadés.

Estación Agronómica La Moncloa.

División Agronómica de Experimentaciones de Palencia.

División Agronómica de Experimentaciones de Jerez de la Frontera.

Granja Escuela Práctica de Agricultura de Burjasot (Valencia).

Sección Agronómica de Tarragona.

Sección Agronómica de Málaga.

Sección Agronómica de Alicante.

(Překlad.)

Vyslanectví republiky Španělské Čís. 95.

Vyslanectví republiky Španělské projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu odevzdati odpověď své vlády na notu čís. 258.925 ze dne 4. března 1948, týkající se úpravy autonomních sazeb československého celního sazebníku.

Zvláštní okolnosti, v nichž je vláda republiky Španělské, jí nedovolují, udržovati přímé styky s životně důležitými úseky španělského hospodářství, které by mohly býti postiženy touto změnou. Za těchto podmínek nemůže zahájiti podrobná jednání.

Nicméně, aby nebránila československé správě, v rámci platných obchodních smluv, v úpravě autonomních sazeb celního sazebníku, jakož i smluvních cel, kteroužto úpravu vyžadují okolnosti, vláda republiky Španělské béře na vědomí změny obsažené v návrhu připojeném k notě ze dne 4. března 1948.

V případě, že by tyto změny byly jednostranně přijaty československou správou, vláda republiky Španělské nebude považovati toto opatření za příčící se zachování v účinnosti obchodních dohod z roku 1925 a 1928, s výhradou konečného přijetí, ve smyslu nejvýhodnějším pro vztahy mezi našimi dvěma zeměmi, jakmile ve Španělsku nastanou normální poměry a bude obnovena pravoplatná zákonná moc.

Praha, 6. dubna 1948.

Ministerstvu zahraničních věcí Praha.