Nariadenie vlády č. 14/1948 Zb.Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-14
Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 17.02.1948 do06.05.1953
Zrušený 31/1953 Zb.
Znenie 17.02.1948

14

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 19. prosince 1947

o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva:

§ 1

Kandidáti učitelství náboženství škol obecných a měšťanských nabývají vzdělání na bohosloveckých a pedagogických fakultách.

§ 2

(1) Povinná studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných a měšťanských se určuje na šest semestrů.

(2) Pro přechodnou dobu ode dne vyhlášení tohoto nařízení do dne, který určí vláda nařízením, se zkracuje studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných na čtyři semestry.

(3) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, pokud jde o Slovensko po vyjádření pověřence školství a osvěty.

§ 3

Dobu zahájení studia podle tohoto nařízení na jednotlivých fakultách stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku po vyjádření pověřence školství a osvěty.

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení vztahují se toliko na vzdělání pro vyučování náboženství těch vyznání, jejichž duchovní se vzdělávají na bohosloveckých fakultách, a jen na ty kandidáty učitelství náboženství, kteří neabsolvovali normální studium bohoslovecké.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství a osvěty.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Hála v. r.

Široký v. r.

Dr. Procházka v. r.

Masaryk v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Pietor v. r.

Lichner v. r.