Zákon č. 128/1948 Zb.Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-128
Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948 do31.12.1953
Účinnosť od 04.06.1948 do31.12.1953
Znenie 04.06.1948

128

ZÁKON

ze dne 5. května 1948

o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I.

Úlevy při uspořádání poměrů v peněžnictví.

§ 1.

(1) Převody majetkových práv a závazků peněžního ústavu (hlavního nebo pobočného), který zanikne sloučením nebo likvidací na příkaz ministerstva financí nebo s jeho souhlasem daným ve veřejném zájmu, na jiný peněžní ústav jsou osvobozeny od poplatků z právních listin, poplatku nemovitostního a od daně z obchodu cennými papíry.

(2) Knihovní zápisy převodu práv, váznoucích ve prospěch ústavu zanikajícího, na ústav přejímající při převodu osvobozeném podle odstavce 1 jsou osvobozeny od poplatku vkladního. Podání o takové zápisy jsou rovněž osvobozena od poplatků.

§ 2.

Listiny o uznání dluhů, které vznikly z úvěrů poskytnutých zanikajícím peněžním ústavem, jsou podrobeny pouze pevnému kolkovému poplatku za 12 Kčs, pokud se vydávají jen k uskutečnění převodů majetku uvedených v § 1 a neobsahují osvědčení o zřízení zástavního práva.

§ 3.

Převedou-li se při převodu majetku peněžního ústavu zanikajícího sloučením nebo likvidací práva a závazky pensijního nebo podpůrného fondu nebo jiného zaopatřovacího zařízení, které byly samostatnými právnickými osobami a sloužily účelům sociálního zaopatření zaměstnanců zanikajícího ústavu, na nového nositele pojištění nebo zaopatření, jsou právní jednání, listiny a knihovní zápisy potřebné k provedení takového převodu majetkových práv a závazků osvobozeny od poplatků.

§ 4.

a) Zruší-li nebo změní-li se úřední výrok, jímž nebo podle něhož byl proveden v době od 30. září 1938 do 4. května 1945 převod nebo přechod majetkových práv a závazků peněžního ústavu (hlavního nebo pobočného), který zanikl, anebo

b) prohlásí-li ministerstvo financí, že se převod nebo přechod majetkových práv a závazků zaniklého peněžního ústavu stal pod tlakem nepřátelské okupace nebo národního, politického nebo rasového útisku,

a převedou-li se táž majetková práva a závazky na jiný peněžní ústav ať trvající nebo nově zřízený, platí ustanovení §§ 1 až 3 přiměřeně také při těchto převodech.

§ 5.

Ministerstvo financí nebo podle jeho směrnic úřad jím zmocněný může na žádost povoliti osvobození od poplatků nebo snížení poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů, pokud souvisí s úpravou poměrů v peněžnictví prováděnou ve veřejném zájmu, i když nejsou splněny podmínky podle předchozích ustanovení.

ODDÍL II.

Úlevy pro převody majetku na národní podniky

§ 6.

(1) Převede-li stát úředním opatřením na národní podnik po jeho zřízení další majetek, jsou právní listiny a knihovní zápisy potřebné k provedení takového převodu, pokud jim nepřísluší osvobození již podle jiných předpisů, osvobozeny od poplatků. To platí též pro převody částí majetkové podstaty národního podniku na jiný národní podnik (začlenění) provedené při sloučení, dělení nebo zrušení národních podniků.

(2) Dodatečné zdanění reserv podle § 80, odst. 1 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nenastane, splyne-li více národních podniků v národní podnik jeden (fuse), začlení-li se celá majetková podstata jednoho nebo několika národních podniků do jiného národního podniku nebo zanikne-li národní podnik rozdělením majetkové podstaty ve dva nebo více nových národních podniků anebo jejím začleněním do dvou nebo více jiných národních podniků. Předpokladem těchto úlev je, že se převody majetkových podstat uskuteční nejvýše v posledních bilančních hodnotách zanikajícího národního podniku. Ustanovení § 80, odst. 2, věty druhé zákona o přímých daních platí i pro tyto případy.

§ 7.

Právní jednání, listiny a knihovní zápisy o bezplatných převodech majetku mezi jednotlivými národními podniky, pokud se o hodnotu tohoto majetku zároveň snižuje a zvyšuje kmenové jmění těchto podniků navzájem, jsou osvobozeny od poplatků.

§ 8.

Převede-li se na národní podnik veškerý majetek nebo část majetku podniku, patřícího právnické osobě, jejíž kapitálovými účastníky se staly výhradně národní podniky při svém zřízení, jsou právní jednání, listiny a knihovní zápisy o takovém převodu, pokud jim nepřísluší osvobození již podle jiných předpisů, osvobozeny od poplatků; nabude-li národní podnik nadpoloviční účasti na podniku právnické osoby později za účelem svého dobudování, přizná se mu pro uvedené převody osobní osvobození od poplatků.

ODDÍL III.

Ustanovení společná a závěrečná

§ 9.

Převede-li se jmění způsobem uvedeným v oddílu I nebo II tohoto zákona, platí nabyvatel poplatkový ekvivalent z takového jmění ode dne, k němuž bylo dotyčné jmění převedeno, je-li tento den prvním dnem kalendářního čtvrtletí, jinak od prvního dne kalendářního čtvrtletí nejblíže následujícího.

§ 10.

Opětný zápis téhož práva v pozemkové knize pro dříve oprávněnou osobu (vlastníka nebo věřitele) jest osvobozen od poplatku vkladního, i když se neprovádí v soudním řízení sporném nebo exekučním.

§ 11.

Při převodech nemovitostí, na něž se vztahují ustanovení oddílu I nebo II, se nepředpisuje a nevybírá obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.

§ 12.

(1) Dodávky (po případě vlastní spotřeba) při majetkových převodech osvobozených podle ustanovení oddílu I nebo II jsou osvobozeny od daně z obratu. Ustanovení § 11, odst. 5, první věty a § 11, odst. 6 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, zůstávají však nedotčena.

(2) Ministerstvo financí nebo podle jeho směrnic úřad jím zmocněný může v případech, na něž se vztahuje ustanovení § 5, povoliti na žádost též osvobození od daně z obratu nebo snížení této daně.

§ 13.

(1) Osvobození od poplatků podle tohoto zákona se vztahuje také na právní jednání, písemnosti a úřední úkony, u nichž vznikla poplatková povinnost před účinností tohoto zákona v zemích České a Moravskoslezské po 15. březnu 1946, na Slovensku po 31. prosinci 1944. Zaplacené poplatky z podání se však nevracejí.

(2) Osvobození od daně z obratu (§ 12, odst. 1) se vztahuje též na dodávky (a vlastní spotřebu), u nichž daňová povinnost vznikla před účinností tohoto zákona v zemích České a Moravskoslezské po 28. únoru 1946, na Slovensku po 31. prosinci 1944.

(3) Ministerstvo financí nebo podle jeho směrnic úřad jím zmocněný může přiznati úlevy uvedené v odstavci 1 nebo 2 na žádost v odůvodněných případech také tehdy, vznikla-li poplatková nebo daňová povinnost před dny tam uvedenými.

(4) Ustanovení § 6, odst. 2 platí též pro případy nastalé před účinností tohoto zákona.


§ 14.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1953; provede jej ministr financí, a to, pokud jde o obecní dávku z přírůstku hodnoty nemovitostí, v dohodě s ministrem vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.