Zákon č. 110/1947 Zb.Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1947-110
Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 01.07.1947
Aktuálne znenie 01.07.1947

110.

Zákon

ze dne 10. června 1947,

kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 2.

Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona

a) samostatně provozoval živnost vulkanisérskou nebo

b) byl nejméně po 5 let zaměstnán v živnosti vulkanisérské nebo při výrobě pneumatik odbornými pracemi vulkanisérskými nebo

c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.

§ 3.

Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.