Vyhláška č. 10/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1947-10
Čiastka 6/1947
Platnosť od 04.02.1947
Účinnosť od 04.02.1947
Aktuálne znenie 04.02.1947

10.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 23. ledna 1947

o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947.

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1.

(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1919 se stanoví jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1947

a) 2. květen 1947 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,

b) 1. červenec 1947 pro všechny ostatní brance.

(2) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2.

Ustanovení vyhlášky ministerstva národní obrany ze dne 11. listopadu 1946, č. 210 Sb. zůstávají touto vyhláškou nedotčena.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.