Vyhláška č. 55/1946 Zb.Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-55
Čiastka 26/1946
Platnosť od 27.03.1946
Účinnosť od 27.03.1946
Aktuálne znenie 27.03.1946

55.

Vyhláška ministra financí

ze dne 20. března 1946

o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.

Podle § 2, odst. 6 a § 7, odst. 3 zákona ze dne 19. Února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů (v dalším jen zákona), vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

(1) Zapravuje-li se poplatek z účtů kolkovou známkou, jest ji při vydání účtu nalepiti na jeho první straně nebo na té straně, kde je účet číselně uzavřen. Nalepenou známku je nutno znehodnotiti.

(2) Předpisy o znehodnocování kolkových známek na účtech zůstávají v platnosti. Lze tedy znehodnocení provésti zejména tak, že se přes dolejší část kolkové známky napíše kterákoliv součást textu účtu (po případě též datum, adresa nebo podpis účtu) tak, aby souvisle přecházela s kolkové známky na papír, na němž je známka nalepena, nebo tím způsobem, že se kolková známka, nalepená mimo text účtu (na nepopsaném místě), přerazítkuje jmenným nebo firemním razítkem vydatele účtu, při čemž část otisku razítka přesahuje na papír účtu.

(3) Úředně vtištěnou kolkovou značku nutno umístiti vždy na první straně účtu. Jejího znehodnocení není třeba.

§ 2.

(1) Žádost za povolení platiti roční paušál 0,3 promile (tři desetiny promile) z docílené roční tržby na místo kolkování účtů (§ 7, odst. 3 zákona) je podati u okresního finančního ředitelství (poplatkového úřadu), v jehož obvodu je poplatníkův hlavní podnik, závod nebo provozovna. Žádost je kolku prostá.

(2) Úřad povolující placení účtových poplatků paušálem stanoví v povolovacím výměru den, od kterého tento způsob placení povoluje. Do tohoto dne je poplatník povinen zapravovati poplatky z účtů nalepováním kolkových známek nebo používáním účtových blanketů s úředně vtištěnou kolkovou značkou nebo, pokud mu bylo povoleno přímé placení poplatků z účtů [§ 28, písm. b) poplatkového zákona, na Slovensku § 58, písm. a) poplatkových pravidel], tímto způsobem.

§ 3.

(1) Paušální poplatek z účtů se odvádí bez úředního vyměření v pololetních zpětných lhůtách, a to vždy do 14 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí na šekový účet berního (poplatkového) úřadu, v jehož obvodu je poplatníkův hlavní podnik, závod nebo provozovna. Bylo-li placení paušálu povoleno během pololetí, odvede se paušální poplatek za příslušnou část tohoto pololetí (počínající dnem, od něhož bylo toto placení povoleno). Na rubu složenky vplatního lístku Poštovní spořitelny je vyznačiti účel platby slovy „Paušální poplatek z účtů“.

(2) Zároveň s platbou na paušální poplatek z účtů je poplatník povinen oznámiti bernímu (poplatkovému) úřadu, jemuž paušál platí, návěštím (složním listem):

a) celkovou tržbu dosaženou za uplynulé kalendářní pololetí (po případě za část tohoto pololetí, bylo-li placení paušálem povoleno během pololetí), t. j. součet celkové částky všech vydaných účtů a tržby za hotové, a

b) částku paušálu, vypočtenou z této tržby.

(3) Poplatný základ pro vypočtení paušálního poplatku z účtů se zaokrouhluje na nejbližších 1.000 Kčs dolů.

§ 4.

Poplatník, jemuž bylo povoleno placení poplatků z účtů paušálem, je povinen, počínajíc dnem, od něhož mu bylo toto placení povoleno, vyznačiti na první straně účtů, které vydá, že se poplatek zapravuje paušálem, a uvésti tam datum a číslo povolujícího výměru, jakož i úřad, který jej vydal.

§ 5.

Povinnost platiti poplatky z účtů paušálem trvá až do konce měsíce, ve kterém poplatník oznámí úřadu, který mu placení paušálem povolil, že se této výhody vzdává. Do 14. Dne následujícího měsíce je poplatník povinen zapraviti paušální poplatek, vypočtený z tržby dosažené od počátku běžného kalendářního pololetí do konce měsíce, v němž se uvedené výhody vzdal. Počínajíc prvním dnem následujícího měsíce je poplatník povinen zapravovati poplatky z účtů kolkovými známkami nebo úředně vtištěnými kolkovými značkami podle všeobecných předpisů. Od téhož dne nesmí poplatník užívati tiskopisů účtů s označením o povolení placení paušálem.

§ 6.

(1) Nebyl-li paušální poplatek z účtů zaplacen vůbec, správnou částkou, nebo nebyl-li zaplacen včas nebo předepsaným způsobem, vyměří se bez zavedení trestního řízení zvýšený paušální poplatek ve výši desetinásobku (na Slovensku ve výši nejvýše desetinásobku) paušálního poplatku, který nebyl zapraven nebo nebyl zapraven včas nebo předepsaným způsobem.

(2) Finanční správa je oprávněna kdykoliv přezkoušeti správnost poplatných základů, poplatníkem oznámených, nahlédnutím do obchodních knih, účetních záznamů a příslušných dokladů poplatníkova podniku, závodu nebo provozovny.


Dr. Šrobár v. r.