Zákon č. 189/1946 Zb.Zákon o povinném očkování proti záškrtu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-189
Čiastka 83/1946
Platnosť od 26.10.1946
Účinnosť od 26.10.1946
Aktuálne znenie 26.10.1946

189.

Zákon

ze dne 2. října 1946

opovinném očkování proti záškrtu.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Všeobecná ustanovení.

(1) K zamezení a potlačení záškrtu se zavádí povinné ochranné očkování (přeočkování) proti záškrtu (dále jen očkování).

(2) Očkování provádějí okresní národní výbory prostřednictvím okresních a státních obecních (městských) a obvodních lékařů a jiných zdravotních zařízení.

§ 2.

Očkování dětí.

(1) Každé dítě podléhá očkování, které se provede povinně celkem třikrát. První očkování může býti provedeno teprve po dosažení šesti měsíců života a musí býti provedeno nejpozději do dosažení dvou let. Druhému očkování podléhá dítě v kalendářním roce, ve kterém dovrší třetí rok života. Třetímu očkování podléhá dítě v kalendářním roce, ve kterém dovrší pátý rok života.

(2) Dítě, které před počátkem účinnosti tohoto zákona dovršilo druhý rok a nepřekročilo čtvrtý rok života, musí býti očkováno do konce roku 1947 a v kalendářním roce, v němž dovrší pátý rok života. Dítě, které před počátkem účinnosti tohoto zákona dovršilo pátý rok a nepřekročilo desátý rok života musí býti očkováno do konce roku 1947.

§ 3.

Mimořádné očkování.

Vyskytne-li se epidemie záškrtu, nebo vyžadují-li toho jinak veřejné zájmy zdravotní, může zemský národní výbor (na Slovensku pověřenec pro zdravotnictví) rozšířiti okruh osob, podléhajících očkování bez ohledu na omezení uvedená v § 2.

§ 4.

Odklad očkování.

Očkování se odloží u osob, o nichž se prokáže lékařským vysvědčením, nebo u nichž očkující lékař shledá, že by se očkováním ohrozilo jejich zdraví, na dobu, po kterou trvá zdravotní stav bránící očkování.

§ 5.

Zproštění očkování.

Očkování nepodléhá osoba, o které se prokáže lékařským vysvědčením, že byla očkována v kalendářním roce, v němž se měla podrobiti očkování.

§ 6.

Vynucené očkování.

Očkování lze vynutiti politickou exekucí, zejména přímým donucením.

§ 7.

Odpovědnost za očkování dětí.

Zákonní zástupci dětí a osoby, jimž jest svěřena péče o dítě, jsou povinni pečovati o to, aby se děti podrobily očkování podle tohoto zákona.

§ 8.

Očkovací seznamy.

(1) Okresní národní výbory jsou povinny podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy vnitra a školství a osvěty, sestavovati za spolupůsobení místních národních výborů, správců matrik a ředitelů škol seznamy osob podléhajících očkování.

(2) Majitelé domů nebo jejich zástupci jsou povinni na vyzvání místního národního výboru předložiti úplné seznamy osob v domě bydlících, které podléhají očkování.

(3) Uživatelé bytů jsou povinni dodati majiteli domu nebo jeho zástupci na vyzvání seznam osob v bytě bydlících, které podléhají očkování.

§ 9.

Spolupůsobení místních národních výborů. Úhrada nákladů.

(1) Místní národní výbory jsou povinny spolupůsobiti při provádění očkování a na vlastní náklad poskytnouti potřebné pomocné síly pro očkování, jakož i opatřiti a udržovati vhodné místnosti.

(2) Ostatní náklady na očkování hradí stát, pokud není úhradou povinen nositel sociálního pojištění.

(3) Očkování podle tohoto zákona je bezplatné; lékaři i pomocné síly nesmějí za očkovací úkony od stran ani požadovati ani přijímati odměny.

(4) Státním obecním (městským) a obvodním lékařům přísluší za očkování náhrada, jejíž výši stanoví každoročně ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem financí vyhláškou v Úředním listě.


Ustanovení trestní a závěrečná.

§ 10.

Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho potrestá okresní národní výbor, nejde-li o čin přísněji trestný, jako správní přestupek pokutou do 10.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho měsíce.

§ 11.

Zákon ze dne 15. května 1942, č. 71 Sl. z., o očkování proti záškrtu, se zrušuje.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Procházka v. r.