Zákon č. 182/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-182
Čiastka 78/1946
Platnosť od 05.10.1946
Účinnosť od 05.10.1946
Aktuálne znenie 05.10.1946

182

Zákon

ze dne 3. října 1946,

jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Lhůta, do které poplatníci a osoby, které se dopustily trestného činu, mohou splniti podmínky pro dosažení amnestie podle § 2, č. 2 a 3 zákona ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii, končí třicátým dnem ode dne počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.