Nariadenie vlády č. 171/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-171
Čiastka 74/1946
Platnosť od 19.09.1946
Účinnosť od 19.09.1946
Aktuálne znenie 19.09.1946

171.

Vládní nařízení

ze dne 30. srpna 1946,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.:


Čl. I.

Vládní nařízení č. 60/1936 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Za § 1, odst. 2 se vkládají další odstavce tohoto znění:

(3) Výcvik uvedený v odstavci 1 lze zkrátiti, nikoliv však pod dobu tří měsíců, jde-li o účastníka výcviku, který se věnoval zubnímu lékařství

1. po dosažení diplomu doktora veškerého lékařství

a) po dobu alespoň jednoho roku na odborně vedeném zubním oddělení tuzemské veřejné nemocnice, nebo

b) po dobu alespoň dvou roků na odborně vedeném tuzemském zubním ambulatoriu některého nositele veřejnoprávního nemocenského pojištění, nebo

c) v rámci všeobecné lékařské prakse v tuzemsku alespoň po dobu dvou roků, prováděl-li výhradně úkony zubního lékařství, nebo

d) v době od 30. září 1938 do 31. července 1945 alespoň po dva roky na území ovládaném spojenci Československé republiky, a to buď na ústavech obdobných těm, které jsou uvedeny v odstavci

1 anebo v zubním ambulatoriu československé nebo spojenecké armády,

2. před dosažením diplomu doktora veškerého lékařství

a) v době od 17. listopadu 1939 do 4. května 1945 alespoň po dva roky na ústavech v odstavci 1 nebo v tomto odstavci pod č. 1, písm. a) nebo b) uvedených, nebo u tuzemského odborného zubního lékaře, vykonal-li do 17. listopadu 1939 s úspěchem první přísnou zkoušku doktorskou na lékařské fakultě některé české university,

nebo

b) po dobu alespoň dvou roků na ústavech v odstavci 1 uvedených jako řádně ustanovený demonstrátor nebo vědecká pomocná síla.

(4) Přednosta ústavu, na kterém se výcvik koná, může povoliti jeho zkrácení podle odstavce 3 a vydati účastníku vysvědčení podle § 6 teprve tehdy, když se přesvědčí (§ 2, odst. 2), že účastník získal náležitou odbornou způsobilost. U osob uvedených v odstavci 3, č. 1, písm. a) lze zkrátiti výcvik jen potud, aby zkrácená doba výcviku spolu s dobou, po kterou byla konána činnost podle odstavce 3, č. 1, písm. a), činila alespoň dva roky.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 lze použíti u osob uvedených v odstavci 3, č. 1, písm. a), b) nebo c) nebo č. 2, písm. b) jen tehdy, ucházejí-li se o přijetí do výcviku nejdéle do 30. Června 1947.“

2. Dosavadní odstavce 3 a 4 v § 1 se stávají odstavci 6 a 7 a za ně se vkládá nový odstavec tohoto znění:

(8) V případě uvedeném v odstavci 3, č. 1, písm. a), b) nebo d) nebo č. 2, písm. a) nebo b) musí uchazeč mimo to předložiti potvrzení přednosty ústavu (ambulatoria), na němž se věnoval zubnímu lékařství, nebo lékaře, u něhož byl tímto způsobem činný; v případě uvedeném v odstavci 3, č. 2, písm. a) pak ještě potvrzení fakulty o tom, že na ní vykonal do 17. listopadu 1939 s úspěchem první přísnou zkoušku doktorskou. Uchazeč podle odstavce 3, č. 1, písm. c) musí předložiti potvrzení zemského národního výboru o tom, že v jeho obvodu konal všeobecnou lékařskou praksi po dobu alespoň dvou roků a že se zabýval výhradně úkony zubního lékařství.“

3. Dosavadní odstavec 5 v § 1 se stává odstavcem 9.

4. § 4, odst. 1 zní: „Výcvik se má konati zpravidla nepřetržitě. Byl-li přerušován, nesmí jednotlivé přerušení přesahovati dobu jednoho roku, leda by šlo o těžkou nemoc, o vojenskou službu nebo o přerušení, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 4. května 1945 v důsledku národní, politické nebo rasové persekuce.“

5. § 5 se zrušuje.


Čl. II.

Na Slovensku se obnovuje platnost vládního nařízení ze dne 25. června 1926, č. 93 Sb., kterým se zřizuje státní ústav pro zubní lékařství a vládního nařízení č. 60/1936 Sb. ve znění tohoto nařízení.

Čl. III.

Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil v nepřetržitém sledu paragrafů plné znění vládního nařízení č. 60/1936 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků, stanovených tímto nařízením.

Čl. IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.