Nariadenie vlády č. 170/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-170
Čiastka 73/1946
Platnosť od 02.09.1946
Účinnosť od 02.09.1946
Aktuálne znenie 02.09.1946

170.

Vládní nařízení

ze dne 27. srpna 1946,

kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 1 zákona ze dne 9. dubna 1946, č. 100 Sb., kterým se zřizují pedagogické fakulty, podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva, a podle § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 130 Sb., o státní péči osvětové:


§ 1.

Úkolem pedagogických fakult je:

a) svobodně bádati a pěstovati vědy pedagogické a jejich pomocné obory;

b) vzdělávati v pedagogických vědách a v jejich pomocných oborech kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých, poskytovati jim vzdělání i v jiných oborech, potřebných pro výkon učitelského povolání, a prakticky je připravovati pro toto povolání;

c) připravovati vedoucí školské a lidovýchovné pracovníky a podle rozhodnutí ministra školství a osvěty doplňovati vzdělání učitelstva.

§ 2.

(1) Jako řádní posluchači pedagogické fakulty mohou býti zapsány osoby, které vykonaly zkoušku dospělosti na střední škole nebo na škole jí postavené na roveň.

(2) Podrobnosti o přijímání posluchačů a zvláštní podmínky pro jednotlivé druhy studií stanoví studijní a zkušební řády.

§ 3.

(1) Kandidáti učitelství škol mateřských, obecných a měšťanských, jakož i škol pro mládež vyžadující zvláštní péče, nabývají theoretického i praktického vzdělání ve vědách pedagogických, jakož i v jiných oborech, na pedagogických fakultách.

(2) Kandidáti učitelství škol středních a odborných, jakož i škol postavených těmto školám na roveň, nabývají na pedagogických fakultách vzdělání theoretického i praktického ve vědách pedagogických a jejich pomocných oborech; v jiných oborech jen tehdy, pokud nejsou předmětem studia již na jiné fakultě téže university anebo pokud neplatí pro jejich studium zvláštní předpisy.

(3) Pro studium na pedagogických fakultách může se podle potřeby a dohody použíti zařízení jiných škol a ústavů.

(4) Ministr školství a osvěty (na Slovensku pověřenec školství a osvěty) určí, kterých škol se použije pro praktické vzdělání učitelstva.

§ 4.

(1) Povinná studijní doba na pedagogických a po případě na jiných universitních fakultách a vysokých školách se určuje pro kandidáty učitelství škol mateřských na čtyři semestry, pro kandidáty učitelství škol obecných a měšťanských na šest semestrů a pro kandidáty učitelství škol středních a odborných na osm až deset semestrů.

(2) Pro přechodnou dobu ode dne vyhlášení tohoto zákona do dne, který určí vláda nařízením, se zkracuje studijní doba pro kandidáty učitelství škol mateřských na dva semestry a škol obecných na čtyři semestry.

(3) Pro kandidáty učitelství škol pro mládež, vyžadující zvláštní péče, stanoví se doba zvláštního odborného studia dvou semestrů vedle normální studijní doby podle odstavců 1 a 2.

§ 5.

Posluchač pedagogické fakulty, který hodlá dosáhnouti hodnosti doktora pedagogických věd (dr. paed.), musí vykonati studium osm semestrů a státní zkoušku učitelské způsobilosti, předložiti vědeckou rozpravu (disertaci) a vykonati přísné zkoušky, to vše podle ustanovení studijního, zkušebního a rigorosního řádu.

§ 6.

Pobočka pedagogické fakulty, zřízená vládou podle § 2, zák. č. 100/1946 Sb., je administrativní částí pedagogické fakulty.

§ 7.

(1) Členové profesorského sboru, působící na pobočce, si volí na dobu jednoho roku ze svého středu zástupce děkanova. O volbě platí obdobně předpisy pro volbu děkana.

(2) Zástupce děkanův vykonává na pobočce působnost, příslušející na fakultě děkanovi. Zastupuje ho služebně nejstarší řádný profesor pobočky. Tito oba spolu s jedním mimořádným profesorem pobočky, voleným všemi profesory pobočky na jeden rok, jsou plnoprávnými členy profesorského sboru fakulty.

(3) Zástupce děkanův svolává profesory působící na pobočce k poradám, jimž předsedá. Na těchto poradách se předběžně jedná o věcech, spadajících do působnosti profesorského sboru fakulty, pokud se týkají výhradně pobočky. Usnesení těchto porad předkládá zástupce děkanův profesorskému sboru fakulty.

(4) Ministr školství a osvěty (na Slovensku pověřenec školství a osvěty) může na návrh profesorského sboru fakulty svolit, aby porada profesorů působících na pobočce, rozhodovala s účinky pro pobočku konečně v určitých věcech, spadajících do působnosti profesorského sboru fakulty.

(5) Podrobnosti o poměru pobočky k fakultě a ke školským úřadům upraví ministr školství a osvěty, na Slovensku po slyšení pověřence školství a osvěty.

§ 8.

Není-li jinak stanoveno, platí pro pedagogické fakulty předpisy obecné povahy pro ostatní universitní fakulty.

§ 9.

Ministr školství a osvěty vydá, a to na Slovensku po slyšení pověřence školství a osvěty, přechodné předpisy a stanoví, jakým způsobem a v jakém rozsahu si na pedagogické fakultě doplní vzdělání učitelé, kteří se nevzdělávali na vysokých školách anebo kteří nemají potřebného pedagogického vzdělání.

§ 10.

Do té doby, než se ujme úřadu děkan zvolený, pověří ministr školství a osvěty (na Slovensku pověřenec školství a osvěty) řádného universitního profesora vedením prací, spojených s otevřením pedagogické fakulty, a zatímním výkonem funkce děkana pedagogické fakulty. Až do ustavení profesorského sboru pedagogické fakulty svolává takto pověřený řádný universitní profesor odborníky, konající přednášky na pedagogické fakultě, k poradám o její činnosti a organisaci. Návrhy z těchto porad předkládá profesor pověřený funkcí děkana akademickému senátu.


§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.