Zákon č. 162/1946 Zb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-162
Čiastka 68/1946
Platnosť od 09.08.1946
Účinnosť od 01.07.1946
Aktuálne znenie 01.07.1946

162.

Zákon

ze dne 18. července 1946,

kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Ustanovení § 112, č. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, se mění a zní takto: „2. ustanovení o dani z uhlí nabudou účinnosti na celém území státu dnem 1. ledna 1947. Dosavadní předpisy platné pro tuto daň se do toho dne neprovádějí a daň se nevybírá.“


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.