Zákon č. 125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-125
Čiastka 53/1946
Platnosť od 12.06.1946
Účinnosť od 12.06.1946
Aktuálne znenie 12.06.1946

125.

Zákon

zo dňa 8. mája 1946

o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.

Dočasné Národné zhromaždenie republiky Československej uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Ochranné známky, ktoré boli zapísané alebo včas obnovené do 4. mája 1945 včítane u niektorej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory na území Československej republiky, budú požívať ochrany na celom území Československej republiky s prioritou pôvodného zápisu, ak ich chrániteľ prihlási u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory, v obvode ktorej je sídlo podniku v dobe tejto prihlášky.

(2) Prihlášku treba podať v lehote, ktorá bude určená vládnym nariadením. Zároveň s prihláškou treba predložiť tri odtlačky známky a tlačový štočok a zaplatiť u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory poplatok 100 Kčs, z ktorého 25 % plynie do štátnej pokladnice.

(3) Ochranné známky, ktoré nebudú takto v určenej lehote prihlásené, strácajú ochranu.

§ 2

Na celom území Československej republiky dosiahnú ochrany s prioritou pôvodného zápisu, ale s výhradou zachovania práv osôb tretích, ochranné známky, ktoré boli zapísané v čase od 30. septembra 1938 do 4. mája 1945 včítane s platnosťou tiež pre niektorú časť územia Československej republiky u iného registračného úradu než u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory, spomenutej v § 1, ak je sídlo ich podniku na území Československej republiky a ak budú prihlásené k zápisu u teraz príslušnej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.

§ 3

Prioritné lehoty, ktoré v odbore ochranných známok určuje článok 4 Parížskej unijnej úmluvy na ochranu živnostenského vlastníctva, vyhlásenej dňa 5. februára 1933 pod č. 22 Sb., a ktoré boli v behu ešte dňa 29. septembra 1938 alebo prišli do behu po tomto dni, sa predlžujú do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.

§ 4

(1) Ak bolo niekomu zabránené mimoriadnymi pomermi, zapríčinenými okupáciou alebo vojnou, aby dodržal lehotu na obnovenie ochrannej známky (§ 16 zákona zo dňa 6. januára 1890, č. 19 r. z., o ochrane známok, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich), prevedie sa na jeho žiadosť dodatočná obnova známky.

(2) Žiadosť o dodatočnú obnovu známky sa podá písomne u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory, príslušnej na obnovu ochrannej známky, v lehote, ktorá bude určená nariadením ako konečná pre prihlášku podľa § 1. V žiadosti musia byť uvedené skutočnosti, o ktoré sa žiadosť opiera, ako aj prostriedky, ktorými tieto skutočnosti majú byť osvedčené. Zároveň so žiadosťou treba zaplatiť taxu za obnovu s príplatkom 50 Kčs. (§ 16, ods. 3, zákona o ochrane známok)

§ 5

(1) Ak bola pre mimoriadne pomery, zapríčinené okupáciou alebo vojnou, zameškaná lehota na podanie žaloby podľa § 4 zákona zo dňa 30. júla 1895, č. 108 r. z., ktorým sa doplňuje resp. mení zákon zo dňa 6. januára 1890 o ochrane známok v znení zákona zo dňa 20. decembra 1932, č. 27 Zb. z roku 1933, možno žalobu podať ešte v lehote, ktorá bude určená vládnym nariadením ako konečná pre prihlášku podľa § 1.

(2) V žalobe musia byť zároveň uvedené skutočnosti, ktoré zabránili včasnému podaniu žaloby, ako aj prostriedky, ktorými tieto skutočnosti majú byť osvedčené.


§ 6

Zákon zo dňa 8. októbra 1940, č. 261 Sl. z., o niektorých opatreniach na ochranu známok, sa zrušuje. Zároveň sa zrušuje používateľnosť vl. nar. zo dňa 23. januára 1941, č. 98 Zb., o ochrane známok slovenských podnikov.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.