Zákon č. 103/1946 Zb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-103
Čiastka 47/1946
Platnosť od 21.05.1946 do01.04.1950
Účinnosť od 01.01.1946 do01.04.1950
Znenie 01.01.1946

103.

Zákon

ze dne 12. dubna 1946,

o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Soudcům, soudcovským čekatelům a konceptním úředníkům justiční správy, kteří mají podle § 4 zákona o organisaci soudů ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. z., způsobilost k úřadu soudcovskému a jsou ustanoveni u některého soudu anebo justičního úřadu v činné službě, přísluší zvláštní přídavek měsíčně 700 Kčs, splatný se služným.

(2) Zaměstnancům účetní, vyšší pomocné soudní a kancelářské (i pomocné) služby v činné službě přísluší takový přídavek ve výši měsíčně 500 Kčs, zaměstnancům služby zřízenecké v činné službě měsíčně 400 Kčs.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti v zemích České a Moravskoslezské dnem 1. ledna 1946; provede jej vláda.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.