Blog

08.08.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

ľudia rôznych profesií

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu EP a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území SR) a ochraňovať tým investorov.

05.08.2014Mikroprávo

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

ľudia rôznych profesií

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny: zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.