Blog

21.08.2013Mikroprávo

Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

kamión na cestePrioritným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia.

20.08.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

vlajka EÚ s kladivkom a knihouNávrh zákon bol predložený s cieľom implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a ustanoviť pravidlo vyrovnanosti rozpočtu a uplatnenie korekčného mechanizmu pri výraznom odchýlení sa od tohto pravidla na základe rozhodnutia vlády. Prijatie navrhovaných doplnení zákona je nevyhnutné pre riadne fungovanie systému regulácie s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia SR.

15.08.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

alkohol

Cieľom návrhu zákona je ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa z toho dôvodu rozhodlo zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a návrh zákona upravuje, že tlač kontrolných známok bude zabezpečovať štátna tlačiareň.

13.08.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

cigaretyMinisterstvo financií Slovenskej republiky navrhuje zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a predkladá návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 ustanovuje nový systém tlače kontrolných známok založený na štátnej tlačiarni a zavádzajú sa nové ochranné prvky na kontrolnej známke. Súčasne sa s účinnosťou od 1. júla 2014 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

01.08.2013Mikroprávo

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.

sudcovské kladivko

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadniť právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečiť Rade pre vysielanie a retransmisiu primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom a zmeniť niektoré zákonné ustanovenia, ktoré spôsobovali problémy v aplikačnej praxi.

01.08.2013Mikroprávo

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde

kladivko

V zmysle návrhu zákona bude fond poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu na realizáciu filmového projektu, pričom filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo, ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným kinematografickým dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie, ktorého obsah je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ, čo sa preukazuje kultúrnym testom alebo koprodukčným štatútom vydaným oprávnenou osobou, je v súlade s právnym poriadkom SR, nie je pornografického charakteru a neschvaľuje násilie ani otvorene neuráža ľudskú dôstojnosť.