Blog

22.07.2013Mikroprávo

Návrh zákona o volebnej kampani

mapa SR

Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby  (politických strán, kandidátov, tretích strán), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.

16.07.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach

značka ZŤP

Cieľom predloženého návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v transpozičnej lehote do 1. januára 2014. Subsystémy železničného systému budú transpozíciou smernice Komisie 2013/9/EÚ doplnené o nový základný parameter, ktorým je prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

10.07.2013Mikroprávo

Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

eurá v peňaženke

Cieľom návrhu zákona je zjednotiť podmienky nároku a zlúčiť do jednej dávky príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré sa poskytujú v súčasnosti. Navrhuje sa zlúčiť tieto dávky do príspevku pri narodení dieťaťa. Výšku príspevku sa navrhuje ustanoviť v dvoch sumách podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to z prvého až tretieho pôrodu a zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

09.07.2013Mikroprávo

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi

eurá v peňaženke

Cieľom článku I návrhu zákona je upraviť posudzovanie hmotnej núdze a poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi osobám, ktoré si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a vytvoriť efektívny systém poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorého sa bude dbať na zvyšovanie adresnosti a zásluhovosti. Článkom II sa navrhuje zmena zákona č. 372/1990 Zb.. Navrhuje sa ďalší spôsob výkonu rozhodnutia o pokute za niektoré priestupky.