Blog

28.06.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o sociálnom poistení

sudcovské kladivko na knihách, papiere a notebook

Cieľom predkladaného návrhu zákona je najmä zníženie administratívnej záťaže samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb, úprava postupu vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšenie postavenia fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.

26.06.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí

tribúna futbalového štadiónu

Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje organizáciu športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktmi diváckeho násilia tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý zabezpečí prevenciu a elimináciu výskytu diváckeho násilia na verejných podujatiach.

25.06.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona o správnych poplatkoch

otáznik z eurobankoviek

Návrh zákona primárne rieši nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platiteľa alebo jednotného kontaktného miesta. Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku.

10.06.2013Mikroprávo

Novela Exekučného poriadku

váhy, kladivko a kniha

Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré statusové otázky súdnych exekútorov (vymenovanie súdnych exekútorov, výberové konanie na funkciu súdneho exekútora, prerušenie výkonu funkcie súdneho exekútora) a vytvoriť podmienky pre zlepšenie pravidiel, podľa ktorých sa vedie disciplinárne konanie voči súdnym exekútorom.

07.06.2013Mikroprávo

Dopravný výbor Európskeho parlamentu hlasoval o balíku pravidiel pre technickú kontrolu

autá na diaľnici

Dopravný výbor Európskeho parlamentu odhlasoval navrhované právne predpisy, ktorých cieľom je zníženie všetkých nehôd spôsobených vozidlami nespôsobilými k premávke. Balík obsahuje minimálne pravidlá pre kontroly údržby vozidiel, a teda bezpečnosti, založené na systémovom riziku pre cestné kontroly pre nákladné vozidlá i nové pravidlá pre registráciu vozidiel.

04.06.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

tráva a obloha

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona rieši systém kompenzácií, ktorý zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup pozemkov, nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

03.06.2013Mikroprávo

Návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

trieda žiakov s učiteľkou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá ako iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh zákona v samostatných článkoch mení a dopĺňa tri základné zákony v oblasti regionálneho školstva.